Nabór na stanowisko: specjalista ds. księgowości

Dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

ogłasza

 nabór na stanowisko:  specjalista ds. księgowości


Miejsce pracy: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A

 1. Wymagania niezbędne (formalne):
 • wykształcenie min. średnie ekonomiczne (finanse i rachunkowość),
 • znajomość zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń i zasiłków,
 • znajomość programu Płatnik,
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w obszarze księgowości: finansów i rachunkowości,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane doświadczenie w instytucjach kultury,
 • znajomość przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność,
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze programu TYTAN firmy Etob.
 1. Przykładowy zakres obowiązków:
 • Sporządzanie list płatniczych (wynagrodzenia miesięcznego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów pieniężnych itp.) oraz naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich itp.) w programie PŁACE
 • Prowadzenie kartotek osobowych zasiłków chorobowych i opiekuńczych.
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników KP.
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne i Fundusz Pracy oraz przekazywanie w systemie elektronicznym „Płatnik”
 • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników KP.
 • Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych od umów zleceń i umów o dzieło.
 • Sporządzanie deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych: PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1 zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządzanie rocznych informacji o uzyskiwanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Rozliczanie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych – sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym.
 1. Warunki zatrudnienia:
  Umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae (CV) z dokładnym wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z  pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,  zgodnie z  klauzulą:
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”
 1. Termin składania dokumentów:
  Dokumenty należy złożyć do: 03.07.2020 r.
 2. Miejsce składania dokumentów:
  Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
  Marii Skłodowskiej-Curie 14A
  15-097 Białystok

 

Dokumenty można składać również osobiście:
Sekretariat Książnicy Podlaskiej,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A,

Białystok parter, pokój 212
(poniedziałek-piątek 7.30-15.30)
lub

e-mailowo na adres: sekretariat@ksiaznicapodlaska.pl

 

 

Uwagi:

Organizator rekrutacji zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego z kandydatów.  W razie pytań można kontaktować się z Książnicą pod numerem: (85) 67-67-227

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@ksiaznicapodlaska.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w

Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok;

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108);

 1. podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przesyłane do państw trzecich;
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do partnerów świadczących usługi techniczne związane z utrzymaniem systemów informatycznych, np. poczty elektronicznej, za pomocą której następuje komunikacja z kandydatem do pracy (hosting zewnętrzny);
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji;
 4. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach ogólnego rozporządzenia j/w;
 5. przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda;
 6. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.