Beata Zadykowicz zastępcą dyrektora Książnicy Podlaskiej

Zdjęcie przedstawia Beatę Zadykowicz zastępcę dyrektora Książnicy Podlaskiej

Od dziś, tj. od 1 lutego 2021 roku funkcję zastępcy dyrektora ds. filii bibliotecznych w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego pełni pani Beata Zadykowicz.

Pani Beata Zadykowicz ukończyła studia wyższe z tytułem magistra na kierunku filologia polska Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Doskonaliła umiejętności w tym zakresie na studiach podyplomowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła też studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Oświatą na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jest nauczycielem dyplomowanym z 26-letnim stażem i czynnym egzaminatorem matur z języka polskiego. Ponadto posiada dyplom kursu kwalifikacyjnego z zakresu bibliotekoznawstwa organizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

W czasie swojej kariery zawodowej przez 10 lat pełniła funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku dając się poznać jako świetny menadżer i organizator. W tym czasie m.in. organizowała i nadzorowała również pracę szkolnej biblioteki oraz wykonywała w niej obowiązki bibliotekarza w ramach pensum nauczyciela.

W ramach doskonalenia zawodowego brała też udział w programach Leonardo da Vinci pod nazwą „Wymiana doświadczeń kadry zarządzającej w stosowaniu innowacyjnych materiałów i koncepcji w kształceniu zawodowym”. Posiada bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych: na kolejnych etapach swojej pracy zawodowej pisała, realizowała i nadzorowała różnego rodzaju projekty. Brała udział w licznych szkoleniach w zakresie: public relations, budowania wizerunku instytucji publicznych, kontroli zarządczej.

Pracowała również jako zastępca dyrektora w Biurze Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W tym czasie zapoznała się dogłębnie z funkcjonowaniem wojewódzkich instytucji kultury, w tym także Książnicy Podlaskiej.

Dotychczasowa zastępczyni dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego pani Dorota Łuckiewicz z przyczyn osobistych zrezygnowała z pełnionej funkcji, wnioskując o przeniesienie na inne stanowisko pracy. Pozostanie jednak w zasobach kadrowych naszej instytucji na stanowisku kierowniczym.

Zgodnie ze statutem Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego zastępcę dyrektora instytucji powołuje i odwołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Podlaskiego.

Zdjęcie przedstawia Beatę Zadykowicz zastępcę dyrektora Książnicy Podlaskiej