Deklaracja dostępności

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ksiaznicapodlaska.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań Książnicy Podlaskiej opublikowane przed 23 września 2019 roku i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • nie wszystkie multimedia opublikowane w treści artykułów na stronie posiadają opisy alternatywne (przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności),
 • mapy zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,
 • nawigacyjne linki pozwalające przejść do konkretnej sekcji na stronie w wersji mobilnej (wyszukiwarki, głównej treści oraz menu),
 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, zółte litery),
 • możliwości zmiany wielkości liter dla całej strony,
 • podświetlanie elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiające osobom niedowidzącym korzystanie z witryny,
 • możliwość wydrukowania treści artykułów przy pomocy dedykowanego przycisku. Po kliknięciu pokazuje się okno z wersją artykułu bez tła i uproszczonym tekstem.

Strona nie posiada:

wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem:
it@ksiaznicapodlaska.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., kodeksu postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

W zakresie dostępności architektonicznej:

Siedziba przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14 A

Budynek siedziby Książnicy Podlaskiej ma 7 kondygnacji. Prowadzi do niego wejście główne od strony ul. Marii Curie-Skłodowskiej. Do wnętrza budynku wchodzi się po czterech stopniach schodów, poprzez szerokie szklane drzwi. Po prawej stronie schodów znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  Po wejściu do budynku użytkownik musi przejść przez bramkę RFID, następnie znajdzie się w obszernym holu, w którym po prawej stronie umiejscowiona jest szatnia. Komunikację pomiędzy piętrami zapewnia winda dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Do działów udostępniania można również dotrzeć główną klatką schodową, której stopnie oznakowane są kontrastowo, a na balustradzie umieszczone są  informacje w języku Brailla. W budynku znajdują się również ułatwiające komunikację, dźwiękowe terminale tyflograficzne, umiejscowione przy wejściu na każdą kondygnację, dostępną dla czytelnika oraz po lewej stronie przy wejściu do budynku. Ponadto, w budynku zamontowano dotykowy system składający się z linii prowadzących i pól uwagi, ułatwiający poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym.

W budynku na każdej kondygnacji znajdują się toalety, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika.

Filia Nr 4 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 4

Filia Nr 4, to nowoczesna biblioteka, pozbawiona barier architektonicznych, znajdująca się na parterze budynku. Pomieszczenia biblioteki dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach. W Filii dostępna jest także toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Filia Nr 5 przy ul. Pułaskiego 96

Pomieszczenia filii znajdują się na parterze budynku, w którym mieści się Szkoła Podstawowa. Wejście do biblioteki, znajduje się po lewej stronie obiektu. Przed wejściem znajdują się dwa stopnie schodów, a obok podjazd dla wózków. Pomieszczenia biblioteki dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach. W Filii dostępna jest także toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Filia Nr 9 przy ul. Gajowej 73

Budynek, w którym mieści się filia, ma 3 kondygnacje. Do wejścia głównego prowadzi siedem schodków, natomiast z prawej strony budynku znajduje się winda, dostosowana do potrzeb osób z  niepełnosprawnością. Komunikację miedzy dwoma piętrami, dostępnymi dla czytelników, zapewnia winda. Przestrzeń biblioteki pozbawiona jest barier architektonicznych. Na parterze znajduje się toaleta, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data publikacji: 2020-09-23, data aktualizacji: 2020-09-24