Bibliotekarz Podlaski

„Bibliotekarz Podlaski” to recenzowane czasopismo naukowe, uczestniczące w programie „Wsparcie dla czasopism naukowych” MNiSW w latach 2019–2020 (uzyskało 20 pkt), redagowane w ramach działalności naukowej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, powstałe na bazie wydawanego od 2000 do 2012 roku popularnonaukowego periodyku: „Bibliotekarz Podlaski. Białystok – Łomża – Suwałki”.

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0) na stronie internetowej kwartalnika (https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp).

Obecnie “Bibliotekarz Podlaski” jest na etapie implementowania danych i treści z archiwalnej strony (http://bibliotekarzpodlaski.ksiaznicapodlaska.pl). Tam też udostępniamy archiwalne numery “Bibliotekarza Podlaskiego” od momentu przekształcenia czasopisma (tj. od numeru 26 [1/2013]) do numeru 40 [3/2018] w trybie open access journals według standardów wyznaczonych dla pism naukowych.

Wszystkie tomy wersji pierwotnej dostępne są na platformie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej (http://pbc.biaman.pl/dlibra).

Od 2017 roku „Bibliotekarz Podlaski” zmienia częstotliwość wydawania, przekształcając się w kwartalnik. Wersją referencyjną „Bibliotekarza Podlaskiego” jest wersja papierowa.

„Bibliotekarz Podlaski” wydawany jest w nakładzie 300 egzemplarzy.

Kontakt

tel. 85 67–67–221, fax: 85 67–67–220, e-mail: bibliotekarzredakcja@ksiaznicapodlaska.pl