Kalendarium

Ważniejsze wydarzenia w dziejach biblioteki

01.07.1910 Towarzystwo ds. Zakładania i Utrzymywania Bibliotek Publicznych w Białymstoku organizuje czytelnię biblioteki publicznej w domu Kempnera przy ul. Niemieckiej. W roku następnym, 1 lipca, powstaje wypożyczalnia. W roku 1912 w bibliotece jest dostępnych ponad 4000 tomów w języku polskim, hebrajskim, niemieckim i jidisz.
23.05.1920 Z inicjatywy Towarzystwa Popierania Prasy i Czytelnictwa wznowiono działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej. Następuje uroczyste otwarcie książnicy. Kierownikiem zostaje Franciszek Ludwik Gliński. Do dyspozycji czytelników pozostaje 3000 książek, po roku zbiory podwajają się.
01.08.1927 Dyrektorem zostaje Mikołaj Dzikowski.
15.02.1928 W bibliotece utworzono czytelnię, w której można korzystać z książek i czasopism.
01.02.1929 Funkcję dyrektora objął Filip Echeński.
27.11.1929 Uroczyste otwarcie Czytelni i Pracowni Naukowej.
24.02.1933 Miejska Biblioteka Publiczna przejmuje w depozyt zbiory Państwowej Biblioteki Pedagogicznej.
1935 Nakładem MBP ukazuje się Katalog Książek Naukowych Nabytych w roku 1934.
1939 Władze sowieckie zmieniają nazwę biblioteki na Bibliotekę Obwodową im. Gorkiego i usuwają „nieprawomyślny księgozbiór”.
Październik 1941 Najbardziej wartościowe zbiory zostają zagrabione i wywiezione przez Niemców do Królewca. Pozostałe zmagazynowano w piwnicach Teatru Palace.
10.08.1944 Rozpoczęto przewożenie książek z piwnic Teatru Miejskiego do kamienicy przy ul. Orzeszkowej 15 przeznaczonej na bibliotekę.
25.08.1944 Uruchomienie Miejskiej Biblioteki i Czytelni Publicznej przy ul. E. Orzeszkowej z liczbą 2000 vol. Kierownikiem zostaje Władysław Wójcik.
02.10.1944 Otwarcie wypożyczalni książek.
31.10.1944 Pierwsze statystyki notują 147 czytelników i 355 wypożyczeń.
grudzień 1944 Powstaje regulamin Biblioteki. Wpisowe wynosi: 10 zł+abonament w czytelni; 30 zł w wypożyczalni dla dorosłych; 15 zł dla młodzieży.
01.02.1945 Kierownikiem został Michał Ambros. Przeprowadzono zbiórkę książek wśród społeczeństwa.
kwiecień 1945 Powiększono czytelnię do 15 miejsc.
październik 1946 Miejska Biblioteka Publiczna posiada 13000 zinwentaryzowanych i skatalogowanych książek.
maj 1947 Z ogólnych zbiorów wydzielony został księgozbiór dla dzieci i młodzieży.
31.12.1948 Księgozbiór Biblioteki systematycznie wzrasta i wynosi 18000 vol. Czytelników zarejestrowano 2711.
styczeń 1949 Powstają pierwsze filie na terenie miasta, w dzielnicach Antoniuk, Piaski, Wygoda i Nowe Miasto.
styczeń 1950 Utworzono Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, której zadaniem było udzielanie pomocy metodycznej bibliotekom powiatowym w województwie białostockim.
1952-1954 Miejska Biblioteka Publiczna organizowała projekcje filmów fabularnych i dokumentalnych.
sierpień 1954 Przy WBP powstał Wojewódzki Punkt Konsultacyjny Ośrodka Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy w Warszawie.
08.09.1954 Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku następuje połączenie dwóch bibliotek – miejskiej i wojewódzkiej w jedną instytucję.
01.01.1955 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczyna działalność w nowej strukturze organizacyjnej. Utworzono cztery działy: gromadzenia i opracowania zbiorów, udostępniania zbiorów, instrukcyjno-metodyczny i organizacyjno-administracyjny. Do kwietnia funkcję dyrektora sprawowała Alfreda Romanowska.
29.05.1955 Pracę rozpoczyna wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci przy ul. A. Mickiewicza 4.
01.06.1955 Na okres letni uruchomiono na Plantach sezonową wypożyczalnię książek.
01.09.1955 Dyrektorem WiMBP zostaje Władysław Malewski.
wrzesień 1955 Zbiory i wszystkie działy posiadające dotychczas swoje locum przy ul. E. Orzeszkowej 15 i ul. A. Mickiewicza 4 przeniesiono do zabytkowego budynku przy ul. Jana Kilińskiego 16.
01.01.1957 Powstaje Koło Przyjaciół Biblioteki, którego zadaniem jest wykorzystanie inicjatywy społecznej środowiska w celu pomocy bibliotekom. Wydział Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej rozpoczyna w czytelni WiMBP cykl koncertów symfonicznych.
1958 Biblioteka rozpoczęła na szeroką skalę działalność oświatową w środowisku miejskim oraz nową formę wypożyczeń zbiorów – wypożyczanie międzybiblioteczne.
11.10.1960 Otwarto nową czytelnię dla dzieci i młodzieży przy ul. J. Kilińskiego 16.
22-23.10.1962 I Krajowa Narada Przyjaciół Książek odbywa się w Białymstoku. WiMBP zajęła I miejsce w Polsce w dziedzinie upowszechniania czytelnictwa. W nagrodę otrzymała samochód osobowy marki „Warszawa”.
maj 1968 Nagroda Wojewódzkiej Rady Narodowej za zajęcie I miejsca w kraju w upowszechnianiu czytelnictwa. Liczba czytelników wzrosła do 21342.
wrzesień 1969 Dyrektorem zostaje Stefan Asanowicz.
01.09.1972 Utworzenie Działu Informacyjno-Bibliograficznego.
01.09.1975 Przy Bibliotece powołano Policealne Studium Bibliotekarskie Zaoczne – filię Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie.
22.09.1975 Decyzją Wojewody zatwierdzono Statut Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Na skutek reformy administracyjnej uległ zmianie zakres nadzoru terytorialnego nad bibliotekami w województwie białostockim.
10.10.1975 Otwarto Czytelnię Prasy oferującą 26 miejsc dla czytelników (przy ul. J. Kilińskiego 16).
01.06.1978 Wypożyczalnia dla dorosłych rozpoczęła pracę w nowym lokalu przy ul. J. Kilińskiego 11. Wprowadzono wolny dostęp do półek.
01.09.1978 Dyrektorem został Zbigniew Dąbrowski.
07.05.1979 W 35-lecie powstania biblioteki publicznej na Białostocczyźnie odbyła się sesja popularnonaukowa. Organizatorami byli: WBP i Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Białymstoku.
15.10.1983 Dyrektorem została Walentyna Siniakowicz.
10.09.1984 Uruchomienie „Bibliobusu” – biblioteki objazdowej, docierającej do odległych okolic Białegostoku.
05.11.1984 Utworzenie Oddziału Zbiorów Specjalnych, który na szerszą skalę zaczął udostępniać od lat gromadzone zbiory (nagrania muzyczne, tzw. książkę mówioną, dokumenty życia społecznego).
06-15.11.1985 „Druki Białostockie” – wystawa prezentująca najważniejsze publikacje regionalne od początku drukarstwa do czasów współczesnych. WBP przygotowała ekspozycję w „Domu Technika” NOT w Białymstoku.
20.11.1985 Przedsiębiorstwo Państwowe „Sztuka Polska” rozpoczęło remont kapitalny zabytkowego budynku przy ul. J. Kilińskiego 16 (głównej siedziby WBP).
czerwiec 1986 Rozpoczęto cykl imprez “Autoportrety literackie”, prezentujących dorobek pisarzy regionalnych.
23.10.1986 Zakończenie remontu kapitalnego głównego budynku – uroczystość nadania WBP imienia Łukasza Górnickiego.
01.07.1986 Utworzenie Działu Zbiorów Specjalnych w nowym lokalu przy ul. Dobrej 12.
20.11.1986 Otwarcie filii na osiedlu „Słoneczny Stok” i nadanie jej imienia Władysława Broniewskiego.
05.03.1987 WBP współorganizatorem i Ogólnopolskiego Triennale Książki Krajoznawczo-Turystycznej.
09.05.1988 Ogólnopolska sesja literacka „Niekoronowana Królowa Grodna”. Organizatorzy: WBP i Koło im. E. Orzeszkowej Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Warszawie.
01.01.1989 Uruchomienie programu komputerowego „Wypożyczalnia”. Tradycyjne kieszonki zastępuje komputerowa rejestracja wypożyczeń.
01.01.1990 Wdrożenie programu komputerowego „Katalog”.
04.05.1990 WBP współorganizatorem II Ogólnopolskiego Triennale Książki Krajoznawczo-Turystycznej.
01.09.1990 Powołanie Działu Oświatowego.
07-08.03.1991 Ogólnopolska Konferencja „Automatyzacja bibliotek publicznych. Praktyczne aspekty.” Organizatorzy: WBP i Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
06-30.06.1991 „Jan Paweł II – papież pielgrzym w medalierstwie i książce” – wystawa zorganizowana z okazji pobytu Ojca Świętego w Białymstoku. Organizatorami byli WBP i Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu.
01.09.1991 Otwarcie Filii nr 9 z nowoczesnym odziałem dla dzieci w dzielnicy „Dziesięciny II” – inwestycja od początku nadzorowana przez bibliotekę.
02.11.1992 Wypożyczalnia Książki Mówionej dla ludzi chorych i niepełnosprawnych otrzymała nowe, samodzielne pomieszczenie przy ul. Podleśnej 9.
01.01.1993 Zmiany w strukturze organizacyjnej biblioteki. Podział Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Funkcje gromadzenia zbiorów powierzono nowo powołanemu Działowi Gromadzenia Zbiorów. Opracowanie materiałów bibliotecznych realizuje Dział Opracowania Zbiorów.
08.03.1993 Dział Zbiorów Specjalnych przeniesiono bliżej centrum, na ul. Grottgera 10/1.
26-28.10.1993 II Ogólnopolska Konferencja „Automatyzacja bibliotek publicznych – praktyczne aspekty.” Organizatorzy: WBP, Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Narodowa.
31.12 1993 Liczba filii na terenie miasta uległa zmniejszeniu z 18 do 15.
01.01.1994 Powołanie Działu Komputeryzacji – wdrażającego, nadzorującego i koordynującego komputeryzację procesów bibliotecznych.
16.09.1994 Wojewoda Białostocki przyznał WBP Odznakę Zasłużony Białostocczyźnie.
07.10.1994 Minister Kultury i Sztuki Kazimierz Dejmek przyznał Dyplom WBP za doniosłe osiągnięcia w rozwoju bibliotekarstwa i czytelnictwa w regionie białostockim.
01.01.1995 Wypożyczalnia Główna rozpoczyna pracę w systemie komputerowym LE-LIB.
01.07.1996 Zmienia się organizacja usług informacyjnych w bibliotece. W ramach Działu Informacyjno-Bibliograficznego powstaje Informatorium, w działalności informacyjnej zaczyna się wykorzystywać Internet.
01.01.1997 Wdrożenie modułu katalogowania w systemie MAK (baza Katalog Książek KP).
27.03.1997 Na podstawie Ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych z dn. 7 listopada 1996 Książnica Podlaska uzyskuje prawo do ogólnopolskiego egzemplarza obowiązkowego. Jednocześnie na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dn. 6 marca 1997 r. ze zm. Książnica Podlaska, jako jedyna biblioteka w Polsce, realizuje obowiązek przekazywania publikacji o tematyce regionalnej bibliotekom opracowującym bibliografię regionalną.
08.09.1997 W ramach Działu Opracowania Zbiorów utworzono Sekcję Opracowania Rzeczowego. Rozpoczęto opracowanie zbiorów w Języku Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej.
01.04.1998 Dyrektorem zostaje Jan Leończuk.
01.01.1999 Na podstawie Ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Książnica Podlaska zostaje wojewódzką samorządową instytucją kultury. Jest wpisana do rejestru instytucji kultury pod nr 7. Siedzibą Książnicy jest miasto Białystok, a terenem działania obszar województwa podlaskiego.
01.01.1999 Zmienia się zakres zadań Działu Instrukcyjno-Metodycznego – sprawuje nadzór merytoryczny na siecią bibliotek publicznych nowo utworzonego woj. podlaskiego (wg stanu na 31.12.2009 r. – 247 bibliotek).
01.01.1999 Dział Informacyjno-Bibliograficzny rozpoczyna komputerową rejestrację piśmiennictwa dot. regionu (program MAK). Powstaje baza Region, w której na bieżąco zamieszczane są materiały nt. województwa podlaskiego.
15.12.1999 Podpisano Porozumienie między Województwem Podlaskim a Miastem Białystok w Sprawie Powierzenia Wykonywania Zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej. Na mocy porozumienia miasto Białystok partycypuje w kosztach utrzymania filii bibliotecznych. Porozumienie jest corocznie aneksowane.
07.03.2000 Uchwała nr 76/329/2000 Zarządu Województwa Podlaskiego z dn. 7 marca 2000 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego zmieniła nazwę na Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego.
24.05.2000 Rozpoczyna działalność Filia nr 10 w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. Aktualna liczba filii – 14.
31.12.2000 Ukazuje się pierwszy numer „Bibliotekarza Podlaskiego” pod red. nauk. prof. Anny Sitarskiej i red. Jana Leończuka. Do roku 2010 przygotowano 20 numerów.
01.04.2001 Na mocy Porozumienia zawartego dn. 7 marca 2001 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Zarządem Województwa Podlaskiego powołano w Książnicy Podlaskiej Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego. BPPB obejmuje opieką merytoryczną 15 bibliotek gminnych i 19 filii bibliotecznych.
06.02.2002 Filia nr 5 uzyskuje nowe pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 50 na Os. Nowe Miasto.
31.12.2002 Ukazuje się pierwszy tom almanachu literackiego „Epea”. Dotychczas ukazało się osiem tomów.
01.01.2003 Wdrożenie do eksploatacji baz w formacie US MARC (bazy Stare druki, Dokumenty elektroniczne).
01.01.2004 Wymiana oprogramowania w Wypożyczalni Głównej – z systemu LE-LIB do systemu MAK.
13.01.2004 Książnica przystępuje do Konsorcjum Bibliotek Naukowych m. Białegostoku.
02.09.2004 Zmienia się zakres zadań Działu Oświatowego. Poza promocją książki i czytelnictwa prowadzi, pod kier. Dyrektora Jana Leończuka, działalność wydawniczą. Formalna zmiana nazwy Działu na Dział Promocji i Wydawnictw nastąpiła dn. 25.06.2008.
26.03.2006 Międzynarodowa Konferencja „Znaczenie polsko-białoruskich więzi literackich. Wczoraj, dziś i jutro.” Konferencję zorganizowano w ramach projektu „Literatura bez podziałów – pogłębienie więzi literacko-kulturowych Białostocczyzny i Grodzieńszczyzny”.
15.03.2007 Biblioteka podpisuje porozumienie o realizacji projektu Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Pozostałymi partnerami projektu są: Uniwersytet w Białymstoku (koordynator na lata 2007-2011), Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne, Archiwum Państwowe, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina – Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku.
03.04.2007 W województwie podlaskim rozpoczynają działalność Dyskusyjne Kluby Książki. Książnica Podlaska koordynuje w woj. podlaskim projekt ogłoszony przez Instytut Książki. Dzięki jego realizacji przez kolejne 4 lata w KP odbyło się 177 spotkań, na których dyskutowano o nowościach książkowych i literaturze. Moderatorzy klubów uczestniczyli w 6 wykładach poświęconych współczesnej literaturze polskiej i obcej. Przy filiach Książnicy działa 7 klubów.
26.05.2008 Książnica Podlaska jest współorganizatorem VI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (26.05-1.06.2008).
01.09.2008 Rozpoczyna działalność nowa biblioteka filialna Książnicy Podlaskiej – Filia nr 12, zlokalizowana na Osiedlu Dojlidy. Liczba filii wzrosła do 15.
03.09.2008 Rozpoczyna się realizacja cyklu Środy Literackie. Do końca marca 2010 roku odbyły się 64 spotkania.
31.12.2008 Ukazuje się pierwszy numer czasopisma „Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego. Biuletyn Informacyjno-Metodyczny”. Periodyk jest kontynuacją tytułu ukazującego się w latach 1992-1998. Do maja 2010 r. ukazały się 4 numery.
01.01.2009 Książnica wymienia format MARC BN na MARC 21 i rozbudowuje infrastrukturę komputerową.
01.01.2009 Filie biblioteczne rozpoczynają tworzenie baz katalogowych w programie MAK.
26.01.2009 Rozszerzono zakres zadań Działu Promocji i Wydawnictw. Nastąpiła zmiana nazwy na Dział Naukowy, Promocji i Wydawnictw.
13.02.2009 Rozpoczęcie realizacji Programu Rozwoju Bibliotek i programu Biblioteka+. Książnica Podlaska koordynatorem programów na woj. podlaskie.
08.05.2009 Książnica Podlaska jest współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Piękno Słowackiego”.
13.11.2009 Podpisano list intencyjny o współpracy między Książnicą Podlaską i Biblioteką Akademii Nauk Litwy w Wilnie.
31.12.2009 Przeprowadzono prace remontowe i modernizację wnętrz w siedzibie głównej przy ul. Kilińskiego 16. Zakończenie całości prac – 15.04.2010.
12.05.2010 Liczba filii bibliotecznych zwiększa się do 16. W Centrum przy ul. Warszawskiej 19 nastąpiło uroczyste otwarcie Filii “Esperanto-Libraro”, w której będą gromadzone publikacje w języku esperanto oraz dokumenty związane z Ludwikiem Zamenhofem i ruchem esperanckim.
12.01.2011 Książnica Podlaska i Biblioteka Akademii Nauk Litwy im. Wróblewskich w Wilnie podpisały umowę o współpracy w sprawie wymiany wydawnictw.
30.12.2011 W ramach projektu E-Książnica Podlaska powstaje Pracownia Digitalizacji. Projekt został sfinansowany ze środków MKiDN w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ Priorytet Digitalizacja z udziałem środków z budżetu województwa podlaskiego oraz środków własnych Książnicy Podlaskiej.
26.04.2012 Wchodzi w życie Rozporządzenie MKiDN z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu. Książnica Podlaska została zaliczona do bibliotek naukowych.
25.05.2012 Książnica Podlaska i Obwodowa Biblioteka Naukowa im. J. Karskiego w Grodnie podpisały porozumienie o współpracy.
grudzień 2012 Zakończenie realizacji zadania „Ochrona i zachowanie cennych starodruków”. Zabezpieczono unikalne zbiory stanowiące fragment Narodowego Zasobu Bibliotecznego – drukowaną cyrylicą księgę liturgiczną „Leitourgicon…” z 1692 r. oraz „Ritualis” pochodzący z Drukarni Akademii Krakowskiej wyd. ok. 1730.
24-25.04.2013 Książnica Podlaska organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji „Bibliografie różnych Kultur” – 31 Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
maj 2013 Kontynuacja digitalizacji w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+. Zdigitalizowano ponad 5 tys. publikacji, z których większość udostępniono w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej.
grudzień 2013 Utworzenie Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego, którego celem jest wspólny zakup dostępu do książek elektronicznych na platformie Ibuk Libra; zaoferowano dostęp do 400 e-booków.
luty 2014 Wypożyczalnia Główna Książnicy rozpoczęła udostępnianie audiobooków.
listopad 2014 Zakończenie konserwacji starodruków w ramach trzeciego etapu programu „Dziedzictwo kulturowe – wspieranie działań muzealnych”. Zabezpieczono trzy starodruki: „Gazetę Warszawską” z lat 1774 i 1775, Zbiór praw sądowych (…) Andrzeja Zamoyskiego z 1778 roku oraz Woyny znacznieysze przed narodzeniem i po narodzeniu Chrystusa Pana (…) Franciszka Paprockiego z roku 1763.
luty 2015 Wydawany przez Książnicę Podlaską półrocznik „Bibliotekarz Podlaski” posiada stronę internetową, za pośrednictwem, której można zapoznać się z archiwalnymi numerami (publikowanymi w całości on-line).
15.04.2015 Przekazanie Książnicy Podlaskiej darów od prof. Aliny Kowalczykowej: „Z archiwum prof. Stanisława Lorenza”.
01.10.2015 Przekazanie Książnicy Podlaskiej budynku Biblioteki Uniwersytetu w Białymstoku.
grudzień 2015 Zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych w technice RFID.
15.02.2016 Otwarcie Wypożyczalni Głównej w nowej siedzibie Książnicy Podlaskiej przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14A.
27.04.2016 Uroczyste pożegnanie Dyrektora Książnicy Jana Leończuka, który kierował nią od 1 kwietnia 1996 r.
4.05.2016 Objęcie przez Jolantę Gadek funkcji Dyrektora Książnicy Podlaskiej.
maj 2016 Uruchomienie w Książnicy Podlaskiej systemu ACADEMICA, który pozwala na udostępnianie publikacji w postaci cyfrowej, na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych.
czerwiec 2016 Rozpoczęcie pracy w zintegrowanym systemie bibliotecznym PATRON.
20-21.06.2016 V Międzynarodowa Konferencja – Naukowa “Żydzi Wschodniej Polski” poświęcona problematyce Judaizmu.
7.11.2016 Uroczysta gala XXII edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego. Laureatem został wybitny prozaik Wiesław Myśliwski.
październik 2016 Uruchomienie w Bibliotece Głównej wrzutni i elektronicznych terminali, umożliwiających samodzielne wypożyczanie i zwrot książek.
grudzień 2016 Podpisanie listu intencyjnego o współpracy między Książnicą Podlaską a Naukową Biblioteką Uniwersytetu I. Miecznikowa w Odessie.
11.01.2017 Otwarcie Filii Bibliotecznej nr 4 w nowej siedzibie na osiedlu TBS.
10-11.02. 2017 Pierwsza edycja festiwalu literackiego “Autorzy i Książki – podlaskie podsumowanie” zorganizowanego przez Książnicę Podlaską we współpracy z Fundacją Sąsiedzi.
6.03.2017 Spotkanie inauguracyjne Rady Naukowej Książnicy Podlaskiej, powołanej przez Panią Dyrektor Jolantę Gadek. Rada ma charakter doradczy, celem jej jest wspieranie szeroko pojmowanej działalności kulturotwórczej prowadzonej przez Książnicę.
6.04.2017 Zorganizowano Podlaskie Forum Bibliotekarzy, na którym wykład pt.: „Biblioteka starożytnika. O książkach (według) Zygmunta Glogera” wygłosił dr Łukasz Zabielski z Działu Naukowego Książnicy Podlaskiej.
4-5.05.2017 III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: „Odessa i Morze Czarne. Polsko-Ukraińskie związki kulturowe”.
20.05.2017 Noc Muzeów w Książnicy Podlaskiej pod hasłem „Majówka z Książką” w Bibliotece Głównej.
3.06.2017 Noc Bibliotek pod hasłem „Czytanie porusza” w Bibliotece Głównej i filiach nr 4, 6, 7, 9.
7.06.2017 Podpisanie umowy o współpracy z Regionalną Narodową Biblioteką „P. R. Sławejkow” w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria).
9-10.06.2017 Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Figura bibliotekarza. Historia – literatura – bibliologia”.
12-13.06.2017 VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Żydzi Wschodniej Polski” organizowana we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael.
02.09.2017 Książnica była głównym organizatorem miejskiej edycji ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” pod patronatem Prezydenta RP. Czytaną lekturą był dramat Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”.
28.09.2017 Gościem Książnicy była Magdalena Zawadzka, znana polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, promująca nową książkę „Moje szczęśliwe wyspy”.
5.10.2017 Uroczyste otwarcie Wystawy Pisma Świętego „Od pergaminu do E-Biblii” zorganizowanej przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego we współpracy z Książnicą.
24.11.2017 Gala III edycji Konkursu Literackiego dla Seniorów „Srebro nie Złoto”.
25.11.2017 Gala wręczenia ks. prof. Jerzemu Szymikowi Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego, przyznawanej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.
28.11.2017 Otwarcie Filii nr 3 Książnicy Podlaskiej po generalnym remoncie.
27.11.2017 Inauguracyjne spotkanie Rady Młodzieżowej Książnicy Podlaskiej, której zadaniem jest wypracowywanie oferty biblioteki skierowanej do młodych użytkowników.
09-10.02.2018 Druga edycja festiwalu literackiego „Autorzy i Książki. Podlaskie podsumowanie” zorganizowanego przez Książnicę Podlaską we współpracy z Fundacją Sąsiedzi. Gośćmi festiwalu byli: Anna Kamińska, Ignacy Karpowicz, Andrzej Kruszewicz i Szymon Hołownia.
22.02.2018 Gościem Książnicy był Michał Rusinek, wykładowca, tłumacz, pisarz, poeta, były sekretarz Wisławy Szymborskiej.
marzec 2018 Książnica zakończyła realizację projektu „Skarbiec dziedzictwa kulturowego”. W ramach projektu, m.in.: zakupiono i zainstalowano komorę fumigacyjną, przystosowano pomieszczenie (tzw. „skarbca”) do przechowywania najcenniejszych zbiorów, zakupiono skaner planetarny, przeprowadzono konserwację 10 starodruków oraz przystosowano części budynku głównego Książnicy Podlaskiej do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących
24.04.2018 Książnica ruszyła z nowym cyklem filmowym w mediach społecznościowych, promującym czytelnictwo: „Lektura na weekend”, w którym Pracownicy biblioteki polecają Czytelnikom swoje ulubione lektury.
25.04.2018 Gościem Książnicy był wokalista, kompozytor i autor tekstów piosenek Paweł Sołtys, znany jako Pablopavo. Tematem spotkania był debiut książkowy artysty – zbiór opowiadań „Mikrotyki” wydany nakładem Wydawnictwa Czarne.
08-09.05.2018 Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Żydzi Wschodniej Polski”, edycja VII: „Między Odessą, Kijowem a Wilnem” organizowana we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku.
09.05.2018 Uroczyste obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz Dnia Bibliotekarza. Nagrodę Srebrnej Róży wręczono Pani Bogusławie Wencław za wysiłek na rzecz rozwoju kultury i chrześcijańskiej wrażliwości Podlasia. Tytuł Bibliotekarza Roku 2017 województwa podlaskiego otrzymała Pani Maria Kołodziejska – dyrektor Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.
15.05.2018 Gościem Książnicy Podlaskiej był teolog, poeta i publicysta ks. prof. Jerzy Szymik – laureat Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego.
19.05.2018 Noc Muzeów w Książnicy Podlaskiej: oprowadzanie po wnętrzu Biblioteki Głównej, prezentacja dokumentów pochodzących z okresu międzywojennego i zdjęć hotelu „Ritz”, oglądanie panoramy Białegostoku z tarasu na VI piętrze budynku.
09.06.2018 Noc Bibliotek w Książnicy Podlaskiej pod hasłem „RzeczpospoCzyta”:
wernisaż prac Tomasza Brańskiego, kiermasz książek, warsztaty „Kodowanie w bibliotece” oraz gry i zabawy przygotowane z myślą o młodszych czytelnikach.
15-16.06.2018 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Obrazy w literaturze dziecięcej – literatura dziecięca w obrazach, zorganizowana przez Uniwersytet w Białymstoku oraz Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
27.06.2018 Spotkanie pod hasłem „Sytuacja ludności żydowskiej na okupowanej Białostocczyźnie”, zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku oraz Książnicę Podlaską w związku z 77. rocznicą spalenia przez Niemców Wielkiej Synagogi w Białymstoku.
lipiec 2018 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego zakwalifikowała się do projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek” skierowanego do najmłodszych czytelników bibliotek – dzieci w wieku trzech lat, prowadzonego w filiach bibliotecznych na terenie całego miasta.
16.08-3.09.2018 Wystawa „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej” w Galerii Parter Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
08.09.2018 Książnica była głównym organizatorem miejskiej edycji ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” pod patronatem Prezydenta RP. Czytaną lekturą była powieść Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”.
10.09.2018 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Biblioteka Narodowa podpisały porozumienie o współpracy, która dotyczy przede wszystkim efektywnego współdziałania w zakresie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz podjęcia prac w ramach wspólnego środowiska katalogowego.
13-14.09.2018 Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Książnica Podlaska zorganizowała dla dzieci i młodzieży warsztaty komiksu historycznego „Niepodległa w komiksie”, które poprowadził Szymon Teluk – malarz, ilustrator, twórca komiksów.
27.09.2018 Wernisaż wystawy prac Krzysztofa Gregorkiewicza zatytułowanej „Widziadła” – wystawa będzie pokazywana w Galerii Parter Książnicy Podlaskiej.
27.09.2018 Konferencja w Białostockim Ośrodku Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa dt. projektu e-Mediateka realizowanego przez Białostocki Ośrodek Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa, przy współpracy z Książnicą Podlaską oraz Ośrodkiem KARTA przy wsparciu finansowym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa.
wrzesień 2018 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku, zrealizowała projekt „Podlaskie zbiory cyfrowe” dofinansowany z programu MKiDN „Kultura Cyfrowa”, w ramach którego zdigitalizowała 3072 obiektów archiwalnych przekazanych nam przez Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury, oraz przygotowała do zeskanowania karty czterech katalogów kartkowych z Biblioteki Głównej.
10.10.2018 Uroczyste otwarcie po remoncie Filii nr 17 Książnicy Podlaskiej na ul. Dziesięciny 41 B. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu i środowisk lokalnych oraz osoby duchowne.
06.11.2018 W Galerii Parter Książnicy Podlaskiej odbyła się promocja trzech nowych, dedykowanych dzieciom, publikacji Książnicy oraz konferencja prasowa, inaugurująca współpracę ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”. W konferencji wzięła udział Anna Kietlińska – prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Nakładem Książnicy Podlaskiej ukazały się tytuły, autorstwa podlaskich twórców dziecięcych: „Białowieski Król Żubr” i „Skradzione kowadło” Franciszka Kobryńczuka oraz „Niebieskie kapelusze” Zofii Olek-Redlarskiej.
07.11.2018 Premiera najnowszej publikacji Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – książki Marcina Tomkiela „Zaufany sztabowiec Piłsudskiego. Historia życia Stanisława Nilskiego-Łapińskiego”. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu „Środy Literackie”.
09–10.11.2018 W Książnicy Podlaskiej odbyła się Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Debiuty Mickiewicza. Debiuty romantyków. Tradycje – strategie – idee – język” zorganizowana w 200. rocznicę debiutu literackiego Adama Mickiewicza. Współorganizatorami konferencji byli: Uniwersytet w Białymstoku i Polska Akademia Umiejętności.
15.11.2018 Gala wręczenia Krzysztofowi Kuczkowskiemu Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego, przyznawanej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Nagroda została przyznana po raz XIV.
15–16.11.2018 W XXV rocznicę wydania pierwszego numeru «Toposu» odbyła się w Książnicy Podlaskiej Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa „«Topos»: pismo literackie, idea, środowisko artystyczne. 1993–2018”. Współorganizatorami imprezy byli: Uniwersytet w Białymstoku i Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, wydawca dwumiesięcznika literackiego „Topos”.
23.11.2018 Gala IV edycji imprezy „Srebro nie złoto”, konkursu literackiego, skierowanego do seniorów, współorganizowanego przez: Redakcję Podlaski Senior, Stowarzyszenie Szukamy Polski, Książnicę Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Polskie Radio Białystok, Fundację „Sąsiedzi”. Uroczystość odbyła się w siedzibie Książnicy Podlaskiej.
29.11.2018 W Galerii Parter Książnicy Podlaskiej odbył się wernisaż wystawy „Mój świat wyobraźni” Igora Drozda-Duszyńskiego, ukraińskiego artysty-malarza.
20.12.2018 Nakładem Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego ukazał się pierwszy numer nieregularnika „Epea: pismo literackie”. Do współpracy zaproszeni zostali poeci, pisarze i literaturoznawcy. Tytuł nieregularnika nawiązuje do historii działalności Książnicy Podlaskiej, pod szyldem której przez lata ukazywał się almanach „Epea”.
22.01.2019 W ramach cyklu „Przystanek Historia IPN” w Książnicy Podlaskiej odbyła się prezentacja albumu „Architekt wielkiej Polski. Roman Dmowski 1864-1939” (Warszawa 2018). W imprezie wzięli udział autorzy publikacji: Jolanta Mysiakowska-Muszyńska oraz Wojciech Muszyński. W związku z umową o współpracy zawartą przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku i Dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, kolejne imprezy cyklu „Przystanek Historia IPN” będą odbywały się w Książnicy Podlaskiej.
6.02.2019 Z okazji 30. rocznicy śmierci, w ramach cyklu „Środy Literackie”, odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Wiesława Kazaneckiego. W spotkaniu wzięli udział: żona poety – Halina Kazanecka, poetka Krystyna Konecka, krytyk literacki Waldemar Smaszcz, literaturoznawca prof. Dariusz Kulesza oraz krytyk literacki i poeta Jerzy Binkowski. Imprezie towarzyszyła wystawa publikacji, zdjęć, rękopisów i maszynopisów Wiesława Kazaneckiego. Spotkanie współorganizowało Stowarzyszenie Civitas Christiana.
7-9.02.2019 W Książnicy Podlaskiej odbyła się III edycja festiwalu literackiego „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowanie”. W ramach festiwalu zorganizowano: warsztaty dla dzieci, sejmik poetycki połączony z turniejem jednego wiersza, wystawy: fotografii “Magia Podlasia” oraz książek wydanych w województwie podlaskim w 2018 roku. Gośćmi spotkań autorskich byli: Katarzyna Droga, Magdalena Niedźwiedzka, Piotr Nesterowicz i Natalia Fiedorczuk-Cieślak. Festiwal współorganizowali: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Miasto Białystok, Fundacja Sąsiedzi.
13.02.2019 W ramach cyklu „Środy Literackie” odbyły się w Książnicy Podlaskiej “antyWalentynki poetyckie”. Uczestnicy spotkania wysłuchali wierszy z tomików: „wykrzesać ogień” Łucji Dudzińskiej oraz „On” Eligiusza Buczyńskiego w wykonaniu autorów.
19-20.02.2019 Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Białystok, w Książnicy Podlaskiej miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ku niepodległości – kierunek północno-wschodni – 1918-1923″, współorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Konferencji towarzyszyły wystawy: „Województwo białostockie u progu niepodległości II Rzeczypospolitej” oraz “Białystok wyzwolony” w Galerii Parter Książnicy Podlaskiej.
13.03.2019 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wspólnie ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego zorganizowała „Seminarium Bibliotekarzy Publicznych Województwa Podlaskiego” z udziałem dyrektorów, kierowników oraz pracowników bibliotek publicznych.
14.03.2019 Na zwołanej w tym celu konferencji prasowej Książnica Podlaska zaprezentowała swój nowy nabytek: starodruk z 1792 r. „Pieśni nabożne” Franciszka Karpińskiego, pochodzący z biblioteki Emila Zegadłowicza, kupiony podczas aukcji antykwarycznej w Krakowie. Ze wstępnych badań wynika, że jest to pierwsze wydanie tego dzieła.
28.03.2019 W ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy odbył się w Książnicy Podlaskiej wykład dr Marty Białobrzeskiej zatytułowany: „Książka w książkach…”.
04.04.2019 W Galerii Parter Książnicy Podlaskiej miał miejsce wernisaż wystawy „7 grzechów głównych” Moniki Tekielskiej-Chmielewskiej, artystki związanej z Choroszczą, absolwentki Liceum Plastycznego w Supraślu.
06.04.2019 Książnica Podlaska zorganizowała spotkanie z Katarzyną Puzyńską, autorką bestsellerowych kryminałów, między innymi cyklu o policjantach z fikcyjnej wioski Lipowo.
08.04.2019 „Bibliotekarz Podlaski”, którego wydawcą jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, został zakwalifikowany do programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Znaleźliśmy się tym samym wśród najlepszych 150 czasopism z obszaru nauk humanistycznych, którym zostanie udzielona pomoc przy wdrażaniu nowoczesnych praktyk wydawniczych i edytorskich, jakie stosują prestiżowe wydawnictwa naukowe na całym świecie.
09.04.2019 W ramach cyklu „Przystanek Historia IPN” w Książnicy Podlaskiej odbyła się prezentacja książki dr. Marcina Markiewicza „Odwilż na prowincji. Białostocczyzna 1956-1960”, w której autor analizuje, jak na procesy odwilżowe zareagowały władze partyjno-państwowe i społeczeństwo Białostocczyzny.
12.04.2019 Podczas Międzynarodowych Targów Książki w Białymstoku, zorganizowanych przez Fundację „Sąsiedzi” pracownicy Książnicy Podlaskiej przeprowadzili warsztaty dla uczniów klas II-III pt. „Białystok niepodległy od 100 lat”.
26.04.2019 Książnica Podlaska zorganizowała plenerową akcję pod hasłem „Książka na majówkę”. Mieszkańcom Białegostoku rozdaliśmy 100 książek: romansów, kryminałów, powieści obyczajowych, książeczek dla dzieci oraz publikacji własnych Książnicy.
08.05.2019 W siedzibie Książnicy Podlaskiej uroczyście obchodzono Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich oraz Dzień Bibliotekarza. Nagrodę Srebrnej Róży wręczono ks. dr. Dariuszowi Wojteckiemu – dyrektorowi Biblioteki Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku oraz członkowi Rady Naukowej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Tytuł Bibliotekarza Roku 2018 województwa podlaskiego otrzymała Pani Małgorzata Pieńczykowska – kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie.
09.05.2019 W Galerii Parter odbył się wernisaż wystawy „Poza” Waldemara Kwiatkowskiego, artysty-fotografika mieszkającego i pracującego w Białymstoku.
16.05.2019 Książnica Podlaska zorganizowała spotkanie z Kristiną Sabaliauskaitė – najwybitniejszą obecnie litewską pisarką, doktorem historii sztuki. Jej bestsellerowy cykl „Silva Rerum” został uznany za „wydarzenie literackie na Litwie”, a polski przekład pierwszej jego części znalazł się w finale Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus”.
17-18.05.2019 Książnica Podlaska we współpracy z Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zorganizowała spotkanie znanego pisarza Grzegorza Kasdepkego z polskimi dziećmi z Grodna – podopiecznymi Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys.
18.05.2019 Noc Muzeów w Książnicy Podlaskiej: wystawa fotograficzna w Dziale Zbiorów Specjalnych, wystawa plakatów i dokumentów życia społecznego, otwarcie magazynów dla zwiedzających.
04.06.2019 Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zorganizowały konferencję naukową „Wybory czerwcowe 1989 roku na Białostocczyźnie – perspektywa 30-lecia”. Konferencji towarzyszyła wystawa: „Wybory 4 czerwca 1989 – dokumenty życia społecznego i materiały z prasy regionalnej”, przygotowana przez pracowników Książnicy Podlaskiej.
12.06.2019 Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wspólnie zaprezentowały albumy: „Najdawniejsze przywileje królewskiego miasta Bielska z XV i XVI wieku” Waldemara Bukowskiego i Doroty Michaluk oraz „Przywileje królewskiego miasta Łosic 1505-1779” Andrzeja Buczyło i Jarosława Zawadzkiego.
12.06.2019 50 książek rozdali białostockim Czytelnikom pracownicy Książnicy Podlaskiej w ramach obchodów 16. edycji ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek. Akcja „Uwolnij książkę” miała na celu promocję czytelnictwa oraz idei bookcrossingu.
18.06.2019 Książnica Podlaska zorganizowała wspólnie z Wydziałem Filologicznym UwB spotkanie autorskie z prof. Aliną Kowalczykową, wybitną polonistką, działaczką edukacyjną, autorką książek, zasłużoną dla Książnicy – dzięki darom Pani Profesor nasze zbiory powiększyły się o cenne woluminy i dokumenty, w tym pamiątki po jej ojcu, znakomitym muzealniku Stanisławie Lorentzu.
20.07.2019 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wzięła udział w Pikniku Rodzinnym, przygotowując gry i zabawy dla dzieci oraz warsztaty edukacyjne z robotami Photon.
07.08.2019Książnica nabyła drogą zakupu cenne dokumenty antykwaryczne z XVIII, XIX i XX wieku, związane z obszarem obecnego województwa podlaskiego, m.in. wypis z herbarza „Korona Polska” Kaspra Niesieckiego, dotyczący herbu Pomian, wystawiony dla Bartłomieja Sakowskiego, syna Jakuba, około 1800-1802 roku oraz dokument z 1892 roku, zawierający dane statystyczne guberni łomżyńskiej.
07.09.2019Książnica była głównym organizatorem miejskiej edycji ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” pod patronatem Prezydenta RP. Czytano osiem nowel polskich, impreza odbyła się w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki.
12.09.2019 W ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” realizowanej przez Instytut Książki przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku przygotowała ponad 700 wyprawek dla najmłodszych Czytelników.
18.09.2019 Gościem Książnicy Podlaskiej był Jakub Żulczyk, prozaik i scenarzysta, autor bestsellerowej powieści Ślepnąc od świateł.
25.09.2019Książnica Podlaska zorganizowała spotkanie literackie poświęcone życiu i twórczości Franciszka Karpińskiego. Jego gośćmi było między innymi dwoje wybitnych uczonych, prof. Teresa Kostkiewiczowa (IBL PAN, Warszawa) oraz dr hab. Marek Nalepa, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski).
05.10.2019 Noc Bibliotek w Książnicy Podlaskiej pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”: gry i zabawy dla dzieci i rodzin, wystawy w Galerii Parter oraz Czytelni, warsztaty kreatywnego pisania oraz zwiedzanie budynku Książnicy Podlaskiej.
09.10.2019W audytorium Książnicy Podlaskiej z Czytelnikami spotkała się Małgorzata Warda, pisarka, laureatka prestiżowego, międzynarodowego wyróżnienia literackiego White Ravens 2016.
22.10.2019W ramach cyklu „Przystanek Historia IPN” w Książnicy Podlaskiej odbyło się spotkanie pt. „Tajniki lustracji”, w ramach którego zaprezentowano katalogi tematyczne Biura Lustracyjnego IPN w Białymstoku.
23.10.2019 Uroczysta gala XXV edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego. Laureatką została wybitna polonistka i eseistka prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska.
06.11.2019 W auli Książnicy Podlaskiej pod hasłem ,,Biblioteka miejscem innowacji” odbyła się Konferencja Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego, podczas której dyskutowano m.in. nad nowoczesnymi metodami i formami pracy motywującymi dzieci i młodzież do odwiedzania bibliotek publicznych.
08.11.2019Książnica Podlaska wraz z Uniwersytetem Witolda Wielkiego (Wilno) oraz Katedrą Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku współorganizowała III Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu ,,Bilingwizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Studia”. Tematem spotkania była rodzina Miłoszów oraz inne rody pogranicza litewsko-polskiego.
15-16.11.2019W Książnicy Podlaskiej odbyła się zorganizowana wraz z Zakładem Slawistyki i Literatur Rosji (UwB) I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu ,,Białostockie Sympozja Slawistyczne”.
20-21.11.2019Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wspólnie z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz Polską Akademią Umiejętności zorganizowała już po raz drugi spotkanie naukowe poświęcone postaci wybitnego historyka, archeologa i etnografa z Podlasia – Zygmunta Glogera: II Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony”.
21.11.2019 Gala Finałowa V edycji skierowanego do seniorów konkursu literackiego „Srebro nie Złoto”, współorganizowanego przez Redakcję Podlaski Senior, Stowarzyszenie Szukamy Polski, Książnicę Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Polskie Radio Białystok oraz Fundację „Sąsiedzi”. Uroczystość odbyła się w siedzibie Książnicy Podlaskiej.
04.12.2019Gościem Książnicy Podlaskiej była Elżbieta Kozłowska-Świątkowska, pisarka, poetka, eseistka, edytorka, redaktorka naczelna Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydawnictwa „Trans Humana”.
17.12.2019W ramach cyklu „Przystanek Historia IPN” w Książnicy Podlaskiej odbył się wykład Jarosława Wasilewskiego pt. „Ruch komunistyczny na Białostocczyźnie w dwudziestoleciu międzywojennym. Wybrane zagadnienia”. Spotkanie zorganizowano we współpracy z białostockim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.
18.12.2019Książnica nabyła drogą zakupu cenne dokumenty antykwaryczne z XIX i XX wieku, dokumentujące życie i działalność Franciszka Karpińskiego, Elizy Orzeszkowej oraz innych twórców związanych z Podlasiem i Kresami Wschodnimi.
08.01.2020 Halina Kazanecka, żona Wiesława Kazaneckiego, wybitnego białostockiego poety, przekazała do zbiorów Książnicy Podlaskiej cenne materiały i pamiątki z jego spuścizny: maszynopisy, rękopisy, listy, fotografie, a także maszynę do pisania.
13.01.2020 Książnica Podlaska przystąpiła do realizacji podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowy – w ramach niej nasza biblioteka podjęła się zakupu nowoczesnego sprzętu i digitalizacji za jego pomocą ok. 2200 archiwalnych numerów „Gazety Współczesnej”.
06-08.02.2020 W Książnicy Podlaskiej po raz czwarty miał miejsce Festiwal Literacki „Autorzy i Książki. Podlaskie podsumowanie”. W ramach imprezy odbyły się: spotkania z pisarzami (m.in. Katarzyną Bondą, Agnieszką Pajączkowską, Tomaszem Ilnickim, Krzysztofem Szubzdą), panel dyskusyjny III Sejmik Poetycki oraz II Turniej Jednego Wiersza „Niech zwycięży poezja”, warsztaty literackie i aktorskie, konkursy, imprezy artystyczne, a także wystawa prac Joanny Kossak. Głównym organizatorem festiwalu była Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, z którą współpracowały następujące podmioty: Fundacja Sąsiedzi, Stowarzyszenie Szukamy Polski, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
10.02.2020 Książnica wspólnie z białostockim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej zorganizowała spotkanie upamiętniające 80. rocznicę pierwszej masowej deportacji obywateli polskich na Syberię. Było ono okazją do promocji publikacji „Sztuka przetrwania. Deportacje sowieckie z powiatu bielskiego 1940-1941. Relacje zesłańców” z udziałem autora Wojciecha Konończuka (Ośrodek Studiów Wschodnich w Warszawie).
25.02.2020W ramach cyklu „Przystanek Historia IPN” w Książnicy Podlaskiej odbył się wykład Pawła Kornackiego, historyka Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku, pt. „Holocaust w krajach okupowanej Europy”, dotyczący zagłady ludności żydowskiej w latach 1939–1945 na terenach zajętych przez Niemców i ich sojuszników.
04.03.2020 Gościem Książnicy Podlaskiej był Artur Urbanowicz – autor powieści grozy osadzonych na Suwalszczyźnie: „Gałęziste”, „Grzesznik” i „Inkub”.
05.03.2020 W Galerii Parter odbył się wernisaż wystawy „Analogowe podróże” Daniela Kosińskiego – artysty fotografika, za swoje prace wyróżnionego m.in. przez prezydenta Białegostoku, Związek Polskich Artystów Fotografików ZPAF, marszałka województwa mazowieckiego oraz Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie.
11.03.2020W związku z pandemią spowodowaną przez wirusa SARS-CoV-2 Książnica zamknęła dostęp do księgozbiorów, wszelkie planowane spotkania oraz inne wydarzenia o otwartym charakterze zostały odwołane, wprowadzono reżim sanitarny.
06.04.2020Książnica uruchomiła stronę internetową pisma literackiego „Epea”, stanowiącego kontynuację wydawanego w latach 2002-2015 almanachu „Epea”. Na stronie zamieszczone są numery nowe oraz archiwalne czasopisma w wersji elektronicznej. Za jej pośrednictwem można m.in. zapoznać się z fragmentami twórczości autorów publikujących w czasopiśmie, znaleźć wywiady z pisarzami, recenzje wydawnictw.
15.04.2020W ramach cyklu ,,Środy Literackie” odbyło się – tym razem bez udziału publiczności, ale udostępnione w Internecie – spotkanie poświęcone białoruskiej wersji legendy o rycerzu Tristanie z udziałem prof. Lilii Citko z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku oraz dr Karoliny Tomczyk-Kozioł z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
11.05.2020Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na kulturę w sieci, Książnica wykupiła dostęp do usługi Legimi i zaoferowała Czytelnikom bezpłatny dostęp do bazy ponad 55 tys. e-książek, które można ściągnąć na czytnik, smartfon, tablet etc.
11.05.2020Książnica została na powrót otwarta dla Czytelników, w ograniczonym zakresie: z możliwością zwrotu i wypożyczania książek, jednak z zamkniętą Czytelnią i wolnym dostępem w Wypożyczalni. Otwarto siedzibę główną przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14A i dziewięć z szesnastu filii bibliotecznych, działających na terenie Białegostoku.
29.05.-30.06.2020Gośćmi Książnicy – w ramach autorskich spotkań online – byli między innymi: Tomasz Samojlik, Aleksandra i Piotr Stanisławscy, Jakub Sosnowski oraz Małgorzata Warda.
04.06.2020Książnica Podlaska pozyskała 250 tys. zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego przez Bibliotekę Narodową.
24.06.2020Książnica świętowała 70. urodziny Jana Leończuka, znanego poety, eseisty, a także w l. 1998-2016 dyrektora naszej biblioteki. Obchody rozpoczął wernisaż prac Anny Worowskiej pt. „Radość życia”, zaprezentowano też fragmenty twórczości jubilata. Podczas uroczystości odczytane zostały listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Podlaskiego – Artura Kosickiego oraz Posła do Parlamentu Europejskiego – Krzysztofa Jurgiela.
05.09.2020Książnica współorganizowała kolejną edycję ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” pod patronatem Prezydenta RP. Tym razem impreza odbyła się w Supraślu. Zgromadzeni goście – wśród nich duchowni, samorządowcy i przedstawiciele instytucji kultury – czytali „Balladynę” Juliusza Słowackiego.
18.09.2020Książnica Podlaska zorganizowała kiermasz książek wycofanych z biblioteki i dubletów za 1 zł. Miłośnicy literatury mogli wybrać coś dla siebie spośród ok. 5 tysięcy tomów. Zebrane środki przeznaczono na zakup książek do Domu Matki i Dziecka Nazaret w Supraślu, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Białostockiej.
10.10.2020Noc Bibliotek w Książnicy Podlaskiej online: zaprezentowano materiały wideo dotyczące drogi książki począwszy od zakupu, poprzez kolejne działy do agend udostępniania, gdzie trafia ona do czytelnika biblioteki; materiały uzupełniły rozmowy z przedstawicielami Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii poświęcone badaniu i fotografowaniu nieba oraz obiektów astronomicznych.
14.10.2020Gościem Książnicy Podlaskiej był Wojciech Kass – poeta i eseista, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Pen Clubu, a także redakcji dwumiesięcznika literackiego „Topos”, uhonorowany srebrnym medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” (2015).
02.11.2020Zakończył się projekt Bibliotek@ON, realizowany przez Książnicę Podlaską w ramach programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci”. Partnerem zadania było Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Region Olsztyńsko-Białostocki. W realizacji projektu, obejmującego warsztaty, zabawy literackie, prelekcje i rozmowy o książkach, wzięło udział liczne grono pisarzy, publicystów, dziennikarzy, aktorów i uczonych z naszego regionu.
06.11.2020Transmisja live na Facebooku Książnicy Gali Finałowej VI edycji skierowanego do seniorów konkursu literackiego „Srebro nie Złoto”, współorganizowanego przez Podlaską Redakcję Seniora, Stowarzyszenie Szukamy Polski, Książnicę Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Polskie Radio Białystok.
24.11.2020W ramach cyklu „Przystanek Historia IPN” na fanpage’u Książnicy Podlaskiej opublikowano wykład Patrycji Leszczyńskiej – pracownika IPN oddział w Białymstoku pt. „Losy tułaczy w obozach na Bliskim Wschodzie, Afryce i Indiach 1942-1945”.
11–13.12.2020W formule online odbyły się XXI Białostockie Dni Zamenhofa. W ich programie, oprócz prelekcji i koncertów, znalazło się podsumowanie 10. konkursu literackiego „Esperanto łączy ludzi” na opowiadanie pt. „Pandemia: niecodzienna codzienność”. Zbiór tekstów konkursowych został wydany przez Książnicę Podlaską w „Zeszytach Białostockich” („Bjalistokaj kajeroj”).
29.12.2020Ukazał się piąty numer nieregularnika „Epea. Pismo literackie”, wydawanego przez Książnicę Podlaską. Znalazły się w nim m.in. rozmowy z: Wojciechem Kassem, Krystyną Konecką, Teresą Radziewicz, Igorem Brejdygantem, a także teksty Katarzyny Drogiej, Zofii Piłasiewicz, Jakuba Sosnowskiego oraz innych twórców. Do struktury czasopisma wprowadzono także reportaż.
10.02.2021Ruszyła piąta edycja festiwalu literackiego „Autorzy i Książki – podlaskie podsumowanie”, zorganizowanego przez Książnicę Podlaską. W jej programie: spotkania autorskie, warsztaty, koncerty, debata oraz Turniej Jednego Wiersza – tym razem z powodu pandemii wszystko w formule on-line. Festiwal potrwa do czerwca.
30.03.2021 W ramach cyklu „Przystanek Historia IPN” w Książnicy Podlaskiej odbyła się rozmowa z Jarosławem Wasilewskim, historykiem Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Białymstoku, badaczem dziejów kościoła, ruchu komunistycznego w okresie międzywojennym oraz Suwalszczyzny. Tematem spotkania były konsekwencje Traktatu Ryskiego, zawartego w 1921 roku.
08.04.2021Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził decyzję komisji konkursowej o mianowaniu na stanowisko dyrektora Książnicy Podlaskiej Beaty Zadykowicz, dotychczas pełniącej funkcję zastępcy dyrektora ds. filii bibliotecznych.
14.04.2021Książnica Podlaska wraz z członkami Białostockiego Towarzystwa Esperantystów oraz przedstawicielami lokalnych instytucji kultury uczciła 104. rocznicę śmierci Ludwika Zamenhofa, twórcy języka esperanto.
23.04.2021Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich Książnica zorganizowała konkurs z nagrodami, którego głównym celem była promocja czytelnictwa.
27.04.2021W ramach cyklu „Przystanek Historia IPN” na fanpage’u Książnicy Podlaskiej odbyło się spotkanie pt. „Ostatnia droga Marszałka Józefa Piłsudskiego”, poświęcone okolicznościom śmierci oraz pochówku Józefa Piłsudskiego, a także upamiętnieniu postaci Marszałka zarówno współcześnie, jak i w okresie międzywojennym oraz czasach PRL. Udział w spotkaniu wzięli Adam Stefan Lewandowski, dr Sebastian Pilarski oraz Piotr Siwicki.
04.05.2021Beata Zadykowicz oficjalnie objęła stanowisko dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
08.05.2021 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego wspólnie z Książnicą Podlaską przyznało tytuł Podlaskiego Bibliotekarza Roku 2020 Renacie Igielskiej – kierowniczce Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży.
08.05.2021 W Książnicy odbyło się performatywne czytanie tekstów Witkacego z elementami muzycznymi pt. „Urodziny Stasia, czyli Nowe Wyzwolenie jako dziełko prawie nieskończone” w wykonaniu grupy artystycznej Spider Demon Massacre.
15.05.2021 Noc Muzeów w Książnicy Podlaskiej: prezentacja online wyprodukowanych przez Książnicę krótkich filmów edukacyjnych, dotyczących zbiorów i funkcjonowania biblioteki, oraz wystawy i zajęcia dla najmłodszych na filiach.
17.05.2021 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku otrzymała dotację w ramach programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Partnerstwo dla książki” na realizację projektu szkoleniowego „Bibliotek@(rz) – kierunek nowoczesność”.
25.05.2021 W ramach cyklu „Przystanek Historia IPN” na fanpage’u Książnicy Podlaskiej odbyło się spotkanie z dr. hab. Krzysztofem Sychowiczem pt. „Województwo białostockie na drodze do Milenium”, poświęcone kwestii przygotowań do obchodów Milenium Chrztu Polski na terenie województwa białostockiego od momentu ogłoszenia przez kard. Stefana Wyszyńskiego 3 maja 1957 roku rozpoczęcia Wielkiej Nowenny.
01.06.2021 Na tarasie szóstego piętra budynku głównego (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14 A) Książnica otworzyła Letnią Czytelnię. Pierwszym czytającym był Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego.
04.09.2021 Książnica była głównym organizatorem miejskiej edycji ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” pod patronatem Prezydenta RP. Czytano fragmenty „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, impreza odbyła się przed Pałacem Branickich.
14.09.2021W Książnicy został zainicjowany cykl szkoleń, realizowanych w ramach projektu „Cyfrowe Podlaskie”, oferującego mieszkańcom województwa podlaskiego bezpłatne kursy obsługi komputera i Internetu.
15-16.09.2021Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku była organizatorem I Podlaskiego Spotkania Bibliotekarzy – integracja, aktywizacja, doskonalenie, którego temat brzmiał „Biblioteka i/czy dom kultury?”. W odbywających się w Białymstoku oraz Supraślu spotkaniach poświęconych roli i misji bibliotek uczestniczyło blisko stu bibliotekarzy z województwa podlaskiego (w tym przedstawiciele bibliotek samorządowych powiatu białostockiego).
28.09.2021 W ramach cyklu „Przystanek Historia IPN” w siedzibie Książnicy Podlaskiej odbyło się spotkanie z Tomaszem Sudołem z Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie. Nosiło ono tytuł: „Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych we wrześniu i październiku 1939 roku”.
11.10.2021 Książnica była gospodarzem spotkania otwierającego kolejny sezon największych białostockich spotkań z grami planszowymi, karcianymi i kościanymi pt. „Planszówki Johnny’ego i Mateusza”.
21.10.2021 W auli Książnicy Podlaskiej odbyła się uroczysta Gala Finałowa VI edycji skierowanego do seniorów konkursu literackiego „Srebro nie Złoto”, organizowanego przez Podlaską Redakcję Seniora i Stowarzyszenie Szukamy Polski we współpracy z Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Polskim Radiem Białystok.
26.10.2021 W ramach cyklu „Przystanek Historia IPN” w siedzibie Książnicy Podlaskiej odbyło się spotkanie z dr. Marcinem Markiewiczem z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku. Nosiło ono tytuł: „1956 r. na Białostocczyźnie”.
03.11.2021 W siedzibie Książnicy, pod hasłem „Bibliotek@(rz)-kierunek nowoczesność”, odbyła się Konferencja Bibliotek Publicznych województwa podlaskiego, poświęcona m.in. zagadnieniu obecności bibliotek w przestrzeni wirtualnej.
27.11.2021 W siedzibie naszej biblioteki miał miejsce I Turniej Szachowy o Puchar Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, skierowany do najmłodszych szachistów, czyli dzieci urodzonych w 2013 roku lub później. Wydarzenie uzyskało patronat Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego.
06.12.2021Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku otworzyła Filię biblioteczną nr 10 przy ul. 42. Pułku Piechoty 72K lok. U3.
09.12.2021Nastąpiło przekazanie przez dyrekcję Książnicy Podlaskiej przedstawicielom służb policji, wojska i straży granicznej dedykowanych im pocztówek, wykonanych przez dzieci z całego województwa podlaskiego jako wyraz wdzięczności za obronę polskiej granicy.
21.01.2022III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku świętowały 101. urodziny K. K. Baczyńskiego. Podczas uroczystości odbyło się także podsumowanie Konkursu o życiu i twórczości poety.
08.03.2022 W Dniu Kobiet w Książnicy Podlaskiej odbyła się Symultana, czyli mecz szachowy między mistrzynią Klarą Szczotką (srebrną medalistką mistrzostw świata juniorów w szachach błyskawicznych) a 30 zawodnikami równocześnie. W gronie zawodników Książnica gościła Członka Zarządu Województwa Podlaskiego Marka Malinowskiego.
15-20.03.2022Książnica Podlaska we współpracy z parafią św. Faustyny Kowalskiej w Białymstoku zorganizowała zbiórkę artykułów spożywczych, środków codziennego użytku oraz ubrań dla uchodźców z Ukrainy.
19.03.2022W Auli Książnicy Podlaskiej odbyły się imprezy i spotkania w ramach XXIII Dni Kultury Kresowej, których głównymi organizatorami były Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny oraz Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna.
21.03.2022Podczas Światowego Dnia Poezji w Książnicy Podlaskiej odbył się IV Turniej Jednego Wiersza zorganizowany w ramach Festiwalu Literackiego „Autorzy i książki”.
22.03.2022Książnica Podlaska zorganizowała kolejne z cyklu spotkań w formacie sejmiku poetyckiego. W spotkaniu udział wzięli Piotr Kadysz, Julian Kazberuk i Patryk Kowalewski (przedstawiciele białostockiego Stowarzyszenia „Fundamenty”) oraz Dawid Bujno (członek kapituły Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego).
29.03.2022W ramach cyklu „Przystanek Historia IPN” w Książnicy Podlaskiej odbyła się prezentacja pamiętnika Jerzego Stanisław Kuntza (ps. „Palant”, „Kotwicz”) pt. Spowiedź konspiratora i partyzanta w oprac. Anny Chmielewskiej i Justyny Gogolewskiej.
31.03.2022Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Szukamy Polski zorganizowały w kawiarni teatralnej BTL Lalki pierwszy z cyklu slamów poetyckich.
01.04.2022Gościem Książnicy Podlaskiej był współautor serialu Alternatywy 4 Janusz Płoński.
27.04.2022W Książnicy Podlaskiej odbył się benefis Waldemara Smaszcza, historyka literatury, krytyka, tłumacza i eseisty, nagrodzonego w 2021 roku Nagrodą Marszałka Województwa Podlaskiego za całokształt osiągnięć literackich. Wydarzenie uświetnił koncert Leszka Długosza.
07.05.2022Na znak solidarności z uchodźcami z Ukrainy Książnica zorganizowała koncert „Zaśpiewajmy z Ukrainą”, podczas którego wystąpił Jan Starosta jako solista oraz Powiatowy Zespół Regionalny „Jemioła” pod dyrekcją Ewy i Zbigniewa Dębków.
11-15.05.2022W ramach Festiwalu Literackiego „Autorzy i książki” – edycja VI „bliżej Natury” w Książnicy Podlaskiej odbył się szereg spotkań oraz warsztatów. Gościliśmy m.in. Joannę Brodzik, Agnieszkę Prymakę, Małgorzatę Lebdę, Annę Drabikowską, Anetę Popławską, Martę Konek, Dagmarę Widanow-Murawską, Paulę Gogol, Leonardę Szubzdę, Tomasza Samojlika, Małgorzatę Wosnitzkę-Kowalską, Dorotę Gnatowską, Maję Popielarską, Martę Szałkiewicz oraz Katarzynę Grocholę.
16.05.2022W budynku Książnicy odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Żydzi Wschodniej Polski”, Seria III: „Żydzi Europy Wschodniej: Reinterpretacje dziedzictwa” organizowana przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku.
17.05-03.06.2022Książnica gościła wystawę prac uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu pt. „Książka autorska”, na której zaprezentowano książki artystyczne oraz projekty ilustracji.
18.05.2022Książnica Podlaska świętowała jubileusz 50-lecia pracy twórczej Krystyny Koneckiej, poetki, dziennikarki, eseistki, reportażystki i fotoreporterki.
09-10.06.2022Książnica Podlaska była organizatorem i gospodarzem II Podlaskiego Spotkania Bibliotekarzy, które tym razem przebiegało pod hasłem: „Przejdźmy na «Ty» z nową technologią”. W ramach imprezy odbyły się m.in. prelekcje zaproszonych gości, dyskusje i debata z udziałem prelegentów oraz bibliotekarzy z całego regionu, warsztaty, a także, jako impreza towarzysząca, monodram aktora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki Patryka Ołdziejewskiego pt. „Szukam przyjaciela”.