Dokumenty życia społecznego

Książnica Podlaska gromadzi dokumenty życia społecznego, czyli materiały, o specyficznym charakterze. Nie są to dokumenty urzędowe, nie są też zazwyczaj rozpowszechniane w obiegu księgarskim. Są to głównie dokumenty o krótkotrwałej wartości użytkowej, jednocześnie stanowiące świadectwo współczesnego życia danego społeczeństwa. Do dokumentów życia społecznego zaliczamy: prospekty, reklamy, programy różnych imprez artystycznych, kulturalnych, politycznych, naukowych, sportowych itd., plakaty, ulotki, zaproszenia, cenniki, katalogi wystaw, prospekty handlowe, księgi adresowe, druki propagandowe. Dokumenty gromadzone są ze względu na związek z regionem. Znajdują się wśród nich: druki ulotne z okresu międzywojennego, unikalne materiały z lat 70. i 80. dokumentujące protesty społeczne, działania NSZZ “Solidarność” i NSZZ RI “Solidarność”, dokumentacja Klubu Literackiego działającego w Białymstoku w latach 70., materiały dotyczące ruchu esperanckiego w Białymstoku. Zgromadzone publikacje (informatory, katalogi wystaw, foldery, ulotki, plakaty) dokumentują życie kulturalne i wydarzenia społeczno-polityczne w regionie, począwszy od lat 60. Kolekcję uzupełniają ekslibrisy bibliotek, innych instytucji i osób prywatnych związanych z województwem podlaskim. Dżs-y udostępniane są w Dziale Zbiorów Specjalnych.