Ogłoszenie o zamówieniu K.331-1/2020 na:

Dostawę sprzętu oraz wykonanie i wdrożenie systemu na potrzeby digitalizacji zasobów bibliotecznych w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z udzielonymi odpowiedziami

  1. Załącznik nr 1a do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla sprzętu (Część 1 zamówienia) – aktualizacja
  2. Skany z wynikami punktacji procesorów
  1. Załącznik nr 1a do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla sprzętu (Część 1 zamówienia) – aktualizacja
  1. Sprostowanie w TED (przekazane dnia 14.04.2020)
  2. Załącznik nr 1a do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla sprzętu (Część 1 zamówienia) – aktualizacja
  3. Załącznik nr 1b do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla sprzętu (Część 2 zamówienia) – aktualizacja
  4. Skany z wynikami punktacji kart graficznych

Protokół z otwarcia ofert

30 kwietnia 2020