Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych

„Remembrance Education” to wspólny projekt Muzeum Wojska w Białymstoku, Centrum Falstad i Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Istotą zadania jest rozwój współpracy pomiędzy partnerami projektu a osobami dorosłymi zamieszkującymi obszary o ograniczonym dostępie do kultury, osiedla mieszkaniowe Białegostoku oraz miejscowość Ekne w Norwegii. Życie kulturalne Białegostoku, największego miasta w północno-wschodniej Polsce, skupia się w jego ścisłym centrum. Osoby dorosłe w wieku około 30-49 lat niechętnie angażują się w wydarzenia kulturalne, a jeśli nawet, to ich udział jest powierzchowny. Projekt zakłada zbadanie potrzeb kulturalnych tych osób w odniesieniu do militarnej kolekcji Muzeum.

Punktem wyjścia do nowatorskich działań kulturalnych będzie m.in. wojenna historia Białegostoku. Ideą projektu jest odejście od popularnej interpretacji zbiorów muzealnych, rozumianych jako świadectwo rozwoju techniki wojskowej. Przywołane zostaną historie ludzi uwikłanych w działania II wojny światowej, które w wymiarze lokalnym są wciąż mało znane. Współpraca z Centrum Falstad pozwoli na porównanie wojennych doświadczeń Białegostoku i Ekne oraz przyczyni się do wypracowania uniwersalnych treści na temat wartości pokoju i konsekwencji prowadzenia wojen.

Głównymi odbiorcami projektu będą dorośli mieszkańcy osiedli Białegostoku i Ekne. W celu zaprojektowania działań kulturalnych dedykowanych tej grupie zbudowany zostanie zespół edukatorów. Członkowie zespołu wezmą udział w specjalnym cyklu szkoleniowym, w tym w wizycie studyjnej w Norwegii. Następnie opracują scenariusz działań z publicznością. Działania te zostaną zrealizowane przez pracowników Muzeum w okresie maj-sierpień 2023 r. na białostockich osiedlach. We wrześniu 2023 r. działania te zostaną przeprowadzone w Ekne. Zebrane wnioski staną się punktem wyjścia do opracowania strategii rozwoju publiczności Muzeum. Będzie to dokument wyznaczający dalsze kroki do budowania społeczności wokół instytucji i rozwoju edukacji pamięci. Zaplanowana na koniec projektu ogólnopolska konferencja edukatorów stworzy przestrzeń do popularyzacji efektów projektu, jak też budowania kompetencji specjalistów z całej Polski.

Projekt opiera się na wymianie doświadczeń i efektywnej współpracy trzech partnerów. Liderem zadania jest Muzeum Wojska w Białymstoku. Rolą Centrum Falstad będzie dzielenie się wiedzą w zakresie zagadnień edukacji pamięci oraz historii II wojny światowej, a także czynny udział w całym procesie projektowym. Książnica Podlaska jest jedyną instytucją w Białymstoku współpracująca z publicznością na osiedlach. Pracownicy, w tym edukatorzy, będą zaangażowani we wszystkie działania projektowe dzieląc się swoimi doświadczeniami i kompetencjami.

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polski. Zadanie jest współfinansowane ze środków Budżetu Miasta Białystok.