Skarbiec dziedzictwa kulturowego

Projekt Skarbiec dziedzictwa

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego. Projekt zrealizowany w latach 2016-2018

Więcej informacji: Skarbiec dziedzictwa kulturowego (pdf)