Zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych w technologii radiowej identyfikacji – RFID

Projekt Zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych w technologii radiowej identyfikacji - RFID

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. Projekt zrealizowany w IV kwartale 2015 r.

Więcej informacji: Zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych RFID (pdf)