14. edycja konkursu literackiego „Esperanto łączy ludzi"

Plakat konkursu literackiego na napisanie opowiadania w języku esperanto

14. edycja konkursu literackiego „Esperanto łączy ludzi" na opowiadanie pt. „Przygoda mojego życia"

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Białostockie Towarzystwo Esperantystów zapraszają do udziału w 14. edycji konkursu literackiego „Esperanto łączy ludzi" na opowiadanie pt. „Przygoda mojego życia". Konkurs skierowany jest do młodzieży powyżej 15. roku życia i osób dorosłych. Jego celem jest krzewienie idei esperanta - języka, którego twórcą był białostoczanin Ludwik Łazarz Zamenhof, jako uniwersalnego, ponadnarodowego środka porozumiewania się ludzi, inspirowanie do czytania literatury pięknej oraz stworzenie szansy na ujawnienie i pogłębienie talentów literackich. 

Prace konkursowe powinny być napisane samodzielnie, mogą być przedstawione w języku polskim lub w esperancie, objętość pracy napisanej nie powinna przekroczyć 3 stron znormalizowanego maszynopisu (po 1800 znaków każda).

 Prace zgłoszone do konkursu nie powinny być dotąd publikowane. Prace można składać do 31 lipca 2024 roku (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla). Pracę należy przedstawić w jednej z form: – jako plik tekstowy w formacie .doc, .docx, .odt załączony do wiadomości e-mail wysłanej na adres f14kp@ksiaznicapodlaska.pl (wraz ze skanem wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej i klauzuli RODO), – zapisaną na nośniku CD złożyć osobiście w CLZ przy ul. Warszawskiej 19 – Esperanto Libraro w godz. 13:00-17:00 (od wtorku do piątku) lub przesłać (wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową i klauzulą RODO) w dobrze zabezpieczonej kopercie na adres: Białostockie Towarzystwo Esperantystów 15-001 Białystok 1, skr. poczt. 67 z dopiskiem Konkurs Literacki. „Esperanto łączy ludzi".

Karta zgłoszeniowa i regulamin konkursu: link

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 13 grudnia 2024 r. w trakcie 25. Białostockich Dni Zamenhofa.

W razie pytań prosimy o kontakt, adres e-mail: f14kp@ksiaznicapodlaska.pl lub pod tel. 48 85 741 50 85

Organizatorzy: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Białostockie Towarzystwo Esperantystów

Powrót na początek strony