Udostępnianie zbiorów

Udostępnianie zbiorów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14A, 15-097 Białystok;
 2. Książnica Podlaska wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@ksiaznicapodlaska.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji zobowiązań wynikających z Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, w celach statystycznych, w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Książnicę Podlaską;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: danych identyfikacyjnych: nazwisko, imię, rok urodzenia, PESEL oraz adresowych i kontaktowych;
 5. podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy prawa, w szczególności ustawa o bibliotekach, a przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. W związku z powyższym przetwarzanie to będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w związku z art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty ostatniego użycia konta czytelnika. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Książnicę Podlaską;
 7. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: dostawca zintegrowanego systemu bibliotecznego, operatorzy pocztowi i kurierzy, organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do korzystania ze zbiorów i usług Książnicy Podlaskiej. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości korzystania ze zbiorów i usług Książnicy Podlaskiej;
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
Powrót na początek strony