Deklaracja dostępności

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowych stron internetowych i aplikacji mobilnych przedmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://ksiaznicapodlaska.pl

Data publikacji strony internetowej: 2023-11-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji deklaracji: 2024-03-13

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:
 • Strona nie posiada wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik.
 • Część fotografii oraz galerii nie posiada opisów alternatywnych, czyli technik udostępniających użytkownikom programów odczytu ekranu informacje o nietekstowych elementach strony.
 • Dokumenty w formie pdf niedostępne cyfrowo.
 • Nie wszystkie teksty są przygotowane zgodnie z zasadami dostępności (używanie skrótów i nazw niezrozumiałych dla odbiorcy, justowanie zamiast wyrównania do lewej).
 • Brak nagrania treści w polskim języku migowym.
 • Niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast.
 • Nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.
Wyłączenia:
 • Treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań Książnicy Podlaskiej opublikowane przed 23 września 2019 roku i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Mapy zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 • Wyszukiwarka indeksująca treści na stronie.
 • Możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.
 • Nawigacyjne linki pozwalające przejść do konkretnej sesji na stronie w wersji mobilnej (wyszukiwarki, głównej treści oraz menu).
 • Możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte litery).
 • Możliwość zmiany wielkości liter dla całej strony.
 • Podświetlanie elementów nawigacyjnych (tzw. fokus) ułatwiające osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.
 • Możliwość wydrukowania treści artykułów przy pomocy dedykowanego przycisku. Po kliknięciu pokazuje się okno z wersją artykułu bez tła i uproszczonym tekstem.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: it@ksiaznicapodlaska.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostepnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać dane osobowe osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, biblioteka niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, biblioteka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury istnieje możliwość złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku mieści się w 17 siedzibach.

Budynek Główny Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14 A, 15-097 Białystok)

Budynek ma 7 kondygnacji. Prowadzi do niego wejście główne od strony ul. Marii Curie- Skłodowskiej.

Miejsce parkingowe dla czytelników i użytkowników z niepełnosprawnościami znajduje się przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 10 naprzeciwko piekarni Cymes.

Do wnętrza budynku wchodzi się po czterech stopniach schodów. Po prawej stronie schodów znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi wejściowe szklane, szerokie, bez automatycznego otwierania. Po wejściu do budynku musimy przejść przez bramkę kontrolną RFID (Radio Frequency Identification). Obszerny hol umożliwia swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Po prawej stronie holu umiejscowiona jest szatnia. Komunikację pomiędzy piętrami zapewnia winda dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Winda jest wyposażona w system informacji głosowej, brak przycisków oznaczonych pismem Braille`a. Do górnych pięter można również dotrzeć szeroką klatką schodową, której stopnie są oznakowane kontrastowo, a na balustradach umieszczono informację w języku Braille`a.

Na klatce schodowej na 2 piętrze w widocznym miejscu została umieszczona mata do ewakuacji osób o szczególnych potrzebach, zaś 38 pracowników Książnicy Podlaskiej przeszło szkolenie stacjonarne z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji osób z niepełnosprawnościami, wszyscy zaś pracownicy zostali zapoznani z planem ewakuacji osób o szczególnych potrzebach opracowanym na potrzeby biblioteki.

Na parterze, pierwszej i drugiej kondygnacji znajdują się tablice tyflograficzne, przedstawiające przestrzeń i rozkład pomieszczeń. Są one wyposażone w system dźwiękowy i napisy w języku Braille`a.

W budynku na podłożu zamontowano ścieżkę dotykową składającą się z linii prowadzących i pól uwagi, ułatwiającą poruszanie się osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Tabliczki informacyjne na drzwiach mają napisy w języku Braille`a.

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdym piętrze.

W budynku istnieje możliwość skorzystania przez osoby niedosłyszące z pętli indukcyjnej, wzmacniającej dźwięk.

Osoby niedowidzące mogą skorzystać z powiększalnika i lupy przenośnej.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 1 (ul. Dobra 1, 15-034 Białystok)

Biblioteka znajduje się na piętrze. W budynku brak windy i toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Filia posiada na wyposażeniu powiększalnik stacjonarny i multilektor – urządzenie skanująco-czytające, umożliwiające osobom niewidomym i niedowidzącym zapoznanie się z tekstem zawartym w książce.

Wśród zbiorów bibliotecznych dostępne są audiobooki i książki z dużą czcionką.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Filia nr 2 (ul. Kozłowa 4, 15-868 Białystok)

Biblioteka znajduje się na parterze. W pobliżu brak parkingu z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami.

Drzwi wejściowe wąskie. W wejściu próg utrudniający swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Filia posiada na wyposażeniu powiększalnik stacjonarny i multilektor – urządzenie skanująco-czytające, umożliwiające osobom niewidomym i niedowidzącym zapoznanie się z tekstem zawartym w książce.

Wśród zbiorów bibliotecznych dostępne są audiobooki i książki z dużą czcionką.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Filia nr 3 (ul. Ciepła 15, 15-472 Białystok)

Biblioteka znajduje się na piętrze budynku. Brak windy, umożliwiającej korzystanie ze zbiorów osobom ze szczególnymi potrzebami.

W budynku brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Filia posiada na wyposażeniu powiększalnik stacjonarny i multilektor – urządzenie skanująco-czytające, umożliwiające osobom niewidomym i niedowidzącym zapoznanie się z tekstem zawartym w książce.

Wśród zbiorów bibliotecznych dostępne są audiobooki i książki z dużą czcionką.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Filia nr 4 (ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 4, 15-687 Białystok)

Blisko wejścia do budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Biblioteka usytuowana jest na parterze. Przestrzeń biblioteczna umożliwia swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami i rodziców z wózkiem dziecięcym.

W budynku jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Filia posiada na wyposażeniu powiększalnik stacjonarny i multilektor – urządzenie skanująco-czytające, umożliwiające osobom niewidomym i niedowidzącym zapoznanie się z tekstem zawartym w książce.

Wśród zbiorów bibliotecznych dostępne są audiobooki i książki z dużą czcionką.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Filia nr 5 (ul. Pułaskiego 96, 15-338 Białystok)

Pomieszczenia filii znajdują się na parterze budynku, w którym mieści się Szkoła Podstawowa.

Przed wejściem do biblioteki są dwa stopnie schodów, a po prawej stronie znajduje się podjazd dla wózków.

Na parkingu należącym do szkoły jest wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Filia posiada na wyposażeniu powiększalnik stacjonarny i multilektor – urządzenie skanująco-czytające, umożliwiające osobom niewidomym i niedowidzącym zapoznanie się z tekstem zawartym w książce.

Wśród zbiorów bibliotecznych dostępne są audiobooki i książki z dużą czcionką.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Filia nr 6 (ul. Piastowska 11 A, 15-207 Białystok)

Blisko wejścia do budynku brak miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Biblioteka znajduję na pierwszym piętrze budynku bez windy.

W filii bibliotecznej brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Wśród zbiorów bibliotecznych dostępne są audiobooki i książki z dużą czcionką.

Osoby niedowidzące mogą skorzystać z powiększalnika stacjonarnego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Filia nr 7 (ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok)

Biblioteka znajduje się na piętrze budynku bez windy.

W pobliżu jest parking z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak łazienki dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Przestrzeń pomiędzy regałami wąska, uniemożliwia swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami i rodziców z wózkiem dziecięcym.

Filia posiada na wyposażeniu powiększalnik stacjonarny i multilektor – urządzenie skanująco-czytające, umożliwiające osobom niewidomym i niedowidzącym zapoznanie się z tekstem zawartym w książce.

Wśród zbiorów bibliotecznych dostępne są audiobooki i książki z dużą czcionką.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Filia nr 8 (ul. Witosa 34, 15-660 Białystok)

Na parkingu znajdującym się w pobliżu budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Biblioteka usytuowana jest na parterze, jest podjazd dla wózków.

Pomiędzy regałami wąska przestrzeń utrudniająca poruszanie się osobom o szczególnych potrzebach.

Osoby niedowidzące mogą skorzystać na miejscu z powiększalnika stacjonarnego i lupy przenośnej.

W budynku jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Wśród zbiorów bibliotecznych dostępne są audiobooki i książki z dużą czcionką.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Filia nr 9 (ul. Gajowa 73, 15-794 Białystok)

Na parkingu znajdującym się w pobliżu budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek, w którym mieści się biblioteka ma trzy kondygnacje. Do wejścia głównego prowadzi siedem schodów, natomiast z prawej strony budynku znajduje się winda zewnętrzna dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Drzwi wejściowe ciężkie, schody oznaczono kontrastową taśmą.

Jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.

Komunikację między dwoma piętrami dostępnymi dla czytelników oprócz schodów zapewnia winda.

Została zakupiona i umieszczona w widocznym miejscu mata do ewakuacji z budynku osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy filii przeszli szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji osób o szczególnych potrzebach.

Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Osoby z dysfunkcją wzroku mogą skorzystać na miejscu z lupy przenośnej, powiększalnika stacjonarnego, multilektora, czyli urządzenia skanująco-czytającego, umożliwiającego osobom niewidomym i niedowidzącym zapoznanie się z tekstem zawartym w książce.

Osoby niedosłyszące mogą natomiast skorzystać z przenośnej pętli indukcyjnej wzmacniającej dźwięk.

Wśród zbiorów bibliotecznych dostępne są audiobooki i książki z dużą czcionką.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Filia nr 10 (ul. 42 Pułku Piechoty 72 K, lok. U3, 15-147 Białystok)

Blisko wejścia do budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Biblioteka znajduje się na parterze. Wejście do budynku szerokie, brak progu w drzwiach.

W filii bibliotecznej jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Wśród zbiorów bibliotecznych dostępne są audiobooki i książki z dużą czcionką.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Filia nr 11 (ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok)

Pomieszczenia filii znajdują się na piętrze budynku, w którym mieści się Szkoła Podstawowa.

W okolicy brak parkingu z wyznaczonymi miejscami do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do biblioteki stanowią schody, budynek nie posiada platformy ani podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 Na korytarzu szkolnym są dostępne dla czytelników toalety, natomiast nie są one przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Poruszanie się między regałami jest utrudnione z uwagi na brak możliwości manewrowania wózkiem.

Filia posiada na wyposażeniu powiększalnik stacjonarny dla osób z dysfunkcją wzroku.

Wśród zbiorów bibliotecznych dostępne są audiobooki i książki z dużą czcionką.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Filia nr 12 (ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Białystok)

Biblioteka znajduje obok budynku Szkoły Podstawowej. Ma osobne wejście, do którego prowadzą schody.

Budynek nie posiada podjazdu dla osób o szczególnych potrzebach.

Na parkingu jest oznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.

Wewnątrz biblioteka nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami: brak dostosowanej toalety, poruszanie się między regałami jest bardzo utrudnione z uwagi na brak możliwości manewrowania wózkiem.

Filia posiada na wyposażeniu powiększalnik stacjonarny i multilektor – urządzenie skanująco-czytające, umożliwiające osobom niewidomym i niedowidzącym zapoznanie się z tekstem zawartym w książce.

Wśród zbiorów bibliotecznych dostępne są audiobooki i książki z dużą czcionką.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Filia nr 13 (ul. Wł. Broniewskiego 4, 15-748 Białystok)

Biblioteka znajduje się na piętrze budynku bez windy.

W pobliżu jest parking z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak łazienki dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Przestrzeń pomiędzy regałami wąska, uniemożliwia swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami i rodziców z wózkiem dziecięcym.

Filia posiada na wyposażeniu powiększalnik stacjonarny i multilektor – urządzenie skanująco-czytające, umożliwiające osobom niewidomym i niedowidzącym zapoznanie się z tekstem zawartym w książce.

Wśród zbiorów bibliotecznych dostępne są audiobooki i książki z dużą czcionką.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Filia nr 14 (ul. Warszawska 19, 15-062 Białystok)

Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze budynku z windą.

W pobliżu wejścia jest parking z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami.

Na ogólnodostępnym korytarzu znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Filia posiada na wyposażeniu multilektor – urządzenie skanująco-czytające, umożliwiające osobom niewidomym i niedowidzącym zapoznanie się z tekstem zawartym w książce.

Wśród zbiorów bibliotecznych dostępne są książki z dużą czcionką.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Filia nr 15 (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14 B, 15-097 Białystok)

Blisko wejścia do budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Biblioteka usytuowana jest na piętrze. W budynku brak podjazdu dla wózków i windy.

Brak łazienki dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością.

Filia posiada na wyposażeniu powiększalnik stacjonarny i multilektor – urządzenie skanująco-czytające, umożliwiające osobom niewidomym i niedowidzącym zapoznanie się z tekstem zawartym w książce.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Filia nr 17 (ul. Dziesięciny 41 B, 15-806 Białystok)

Na parkingu znajdującym się w pobliżu budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Biblioteka znajduję na pierwszym piętrze budynku bez windy.

W filii bibliotecznej brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością.

Przestrzeń pomiędzy regałami wąska, uniemożliwia swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami i rodziców z wózkiem dziecięcym.

Wśród zbiorów bibliotecznych dostępne są audiobooki i książki z dużą czcionką.

Osoby niedowidzące mogą skorzystać z powiększalnika stacjonarnego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Powrót na początek strony