Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego

Podstawą prawną do tworzenia bibliotek w powiatach jest zapis w Ustawie o bibliotekach z 27 czerwca 1997 roku: „Powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać, na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swą siedzibę na obszarze powiatu” (art. 19 pkt 5).

Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego powołano w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku na mocy porozumienia zawartego 7 marca 2001 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Zarządem Województwa Podlaskiego. Środki finansowe przeznaczone na jej działalność określa – corocznie aktualizowana – uchwała budżetowa Starostwa Powiatu Białostockiego. W celu rozliczania przekazywanej dotacji cyklicznie dostarczane są dokumenty do Starostwa Powiatu potwierdzające realizację zadania.

Biblioteka powiatowa sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek publicznych powiatu białostockiego liczącą: 28 placówek, w tym 15 bibliotek gminnych i 13 filii. Instruktaż realizowany jest podczas wyjazdów służbowych do bibliotek, w czasie których udziela się porad i konsultacji w zakresie działań bibliotecznych. Przekazuje również władzom samorządowym informacje na temat funkcjonowania poszczególnych bibliotek. Biblioteka organizuje też cykliczne szkolenia merytoryczne. Prowadzą je specjaliści z zewnątrz, kierownik biblioteki powiatowej oraz pracownicy Książnicy Podlaskiej. Dobór tematów wynika z zapotrzebowań bibliotekarzy. Szkolenia mają formę wykładów, warsztatów, wymiany doświadczeń, dyskusji panelowych. Na spotkania zapraszani są przedstawiciele władz gminnych, Starostwa Powiatu Białostockiego, Urzędu Marszałkowskiego, zainteresowani bibliotekarze z Książnicy Podlaskiej oraz placówek terenowych, a także nauczyciele bibliotekarze ze szkół funkcjonujących na danym terenie. Spotkania realizowane są w poszczególnych bibliotekach terenowych  oraz  instytucji macierzystej, a także w zaprzyjaźnionych  innych instytucjach.

Biblioteka raz w roku przeprowadza badania czytelnicze skierowane do odbiorców bibliotek lub bibliotekarzy. Wyniki sondażu przekazywane są na szkoleniach zawodowych oraz w prasie fachowej.

Szereg działań biblioteka przeprowadza we współpracy z Działem Instrukcyjno-Metodycznym np. redagowanie „Głosu Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego”, wspólne koordynowanie działań Dyskusyjnych Klubów Książki. Przedstawicielka cyklicznie przekazuje informacje do Serwisu Informacyjnego Bibliotekarzy Województwa Podlaskiego. Na stałe współpracuje też z kilkoma innymi bibliotekami powiatowymi, między innymi z Łomży, Suwałk, Moniek. Wspólne działania pozwalają zdobywać nowe doświadczenia, wypracowywać wnioski, wspierać się w realizacji zadań. Ponadto placówka promuje działania bibliotek w mass mediach.

Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego współpracuje też ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego.

Zakres obowiązków kierownika BPPB obejmuje również współorganizację z bibliotekami samorządowymi działań kulturalno-oświatowych w terenie.

Wydarzenia współorganizowane z bibliotekami powiatu białostockiego to:

  • spotkania autorskie,
  •  konkursy (gminne i powiatowe) oraz cykliczne imprezy biblioteczne, np. Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Melpomena” w gminie Juchnowiec,
  •  spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki,
  • promocje książek wydanych przez poszczególne biblioteki gminne,
  • wędrujące ekspozycje,
  • akcje popularyzujące czytanie,
  • minikiermasze książek,
  • upowszechnianie literatury regionalnej poprzez zapraszanie prelegentów z wykładami, referatami, dyskusjami, prezentacjami multimedialnymi.

Biblioteki powiatu białostockiego odwiedziło w ostatnich latach wiele znaczących osób związanych z książką (autorów, ilustratorów, redaktorów, wydawców, wykładowców akademickich).

Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego była inicjatorem i organizatorem dwóch edycji rankingu pod hasłem: „Najaktywniejsza biblioteka publiczna powiatu białostockiego”, co dwa lata wyróżnia przedstawiciela samorządu powiatu białostockiego tytułem „Przyjaciel bibliotek” za wspieranie zadań realizowanych przez biblioteki publiczne na ww. terenie. Rokrocznie typuje bibliotekarzy do konkursu „Bibliotekarz Roku” (realizowanego przy współpracy z SBP) oraz nagrody „Srebrnej Róży” przyznawanej przez Książnicę Podlaską, a także stara się wyróżniać poszczególne biblioteki i bibliotekarzy za aktywność w działaniu pod koniec każdego roku kalendarzowego.

Biblioteka wzbogaca zasoby biblioteczne placówek terenowych, przekazując nieodpłatnie książki, druki ulotne, zbiory specjalne pozyskane nieodpłatnie z wydawnictw, hurtowni, instytucji samorządowych; czasem są to dary od zaprzyjaźnionych czytelników. Niejednokrotnie do bibliotek samorządowych skierowano cenne zbiory zakupione z budżetu oraz dzięki sponsorom jako pomoc merytoryczną.

Biblioteka powiatowa dysponuje jednym etatem; funkcję kierownika pełni Paulina Miłkowska.

Powrót na początek strony