Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest organizacją społeczną o charakterze fachowym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej. Jest organizacją ponad podziałami środowiskowymi i należą do niej bibliotekarze różnych specjalności, niezależnie od usytuowania biblioteki w strukturze resortowej.

Główne cele Stowarzyszenia to służba społeczna na rzecz bibliotekarstwa i informacji naukowej w Polsce, rozbudzanie aktywności zawodowej bibliotekarzy oraz kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli bibliotekarskiej. Inne zadania SBP to także:

  1. współudział w tworzeniu zasad polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej,
  2. dążenie do zachowania piśmiennictwa dla dobra kultury narodowej i rozwoju czytelnictwa,
  3. inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań naukowych oraz doskonalenie umiejętności fachowych członków Stowarzyszenia,
  4. rozbudzanie i popieranie inicjatyw zawodowych i społecznych bibliotekarzy oraz pracowników informacji naukowej,
  5. integracja środowiska zawodowego,
  6. podnoszenie społecznego prestiżu i ochrona zawodu oraz warunków jego wykonywania,
  7. kształtowanie właściwych postaw etycznych i społecznych bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej.

Okręg Podlaski SBP działalność realizuje się poprzez:

  • organizację wycieczek, spotkań środowiskowych, Dni Bibliotekarza, udział w jubileuszach bibliotek, bibliotekarzy, wyróżnianie i uhonorowanie bibliotekarzy poprzez typowanie do nagród, odznaczeń;
  • inicjowanie i współorganizowanie form kształcenia i samokształcenia bibliotekarzy, sprzyjających rozwojowi i propagowaniu wiedzy i praktyki zawodowej;
  • współdziałanie z administracją samorządową w utrzymaniu sieci bibliotek.

W Okręgu Podlaskim funkcjonują trzy Oddziały: w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Władze Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręgowy Zjazd Delegatów zwoływany jest co cztery lata. Zjazd dokonuje wyboru przewodniczącego oraz członków Zarządu Okręgu. Zarząd Okręgu wyłania ze swego grona Prezydium.

Dnia 19.01.2022 roku w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku odbyły się wybory SBP Okręgu Podlaskiego na kadencję 2022-2025. Przedstawiciele z całego województwa wybrali nowy skład Zarządu oraz dodatkowo reprezentantów z Podlasia na Krajowy Zjazd Delegatów do Warszawy.

Zarząd Okręgu Podlaskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na kadencję 2022-2026

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14A
15-097 Białystok
Tel. 85 67-67-267
Tel. 85 67-67-665
email: instrukcyjny@ksiaznicapodlaska.pl
www.ksiaznicapodlaska.pl

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Białymstoku

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14 A
15-097 Białystok
Adres do korespondencji:
ul. Ciepła 15
15-472 Białystok
tel. 85 676-14-50
email: f3kp@ksiaznicapodlaska.pl

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Suwałkach

ul. E. Plater 33 A
16-400 Suwałki
sekretariat tel/fax 87 56-56-246
e-mail: metodyka@bpsuwalki.pl
www.bpsuwalki.prv.pl

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy w Łomży

ul. T. Kubraka 6
18-500 Kolno
tel/fax: 86 21-78-223
e-mail: pbp@powiatkolno.pl

Powrót na początek strony