Do Regulaminu imprez

Do Regulaminu imprez

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 z późn. zm.) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana i/lub Państwa podopiecznych danych osobowych jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14A, 15-097 Białystok [dalej: Książnica Podlaska];
 2. Książnica Podlaska wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@archiwum.ksiaznicapodlaska.pl w każdej sprawie, dotyczącej przetwarzania Pani/Pana i/lub Państwa podopiecznych danych osobowych;
 3. Pani/Pana i/lub Państwa podopiecznych dane osobowe będą przetwarzane w zakresie danych identyfikacyjnych, tj.: imię, nazwisko, adres do korespondencji, e-mail, telefon, wiek, dane kontaktowe opiekuna/rodzica osoby niepełnoletniej, wizerunek, każdorazowo określanych w regulaminie imprezy;
 4. Pani/Pana i/lub Państwa podopiecznych dane osobowe przetwarzane będą w związku z obecnością/udziałem Państwa i/lub Państwa podopiecznych na/w imprezie organizowanej przez Książnicę Podlaską oraz utrwalaniem przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, edukacyjnych, informacyjno-promocyjnych, reklamowych, w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Książnicę Podlaską;
 5. przetwarzanie Pani/Pana i/lub Państwa podopiecznych danych osobowych będzie się odbywać na podstawie zgody uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika, przy czym sama obecność/udział w imprezie będzie oznaczała wyrażenie przez uczestnika i/lub jego opiekuna prawnego zgody na nieodpłatne utrwalenie jego wizerunku w związku z obecnością/udziałem na/w imprezie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych;
 6. Pani/Pana i/lub Państwa podopiecznych dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, podmiotom z którymi podpisano umowę powierzenia danych oraz innym podmiotom w celach wydawniczych lub publikacji w serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone;
 7. Pani/Pana i/lub Państwa podopiecznych dane osobowe mogą być transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych z uwagi na zamieszczanie informacji przez Organizatora w serwisach społecznościowych, tj. Facebook, Instagram, Twitter Książnicy Podlaskiej. Firmy te przetwarzają dane zgodnie z programem Tarcza Prywatności;
 8. Pani/Pana i/lub Państwa podopiecznych dane osobowe będą przetwarzane przez okres każdorazowo podany w regulaminie konkretnej imprezy. Dane w postaci wizerunku przetwarzane w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych będą rozpowszechniane bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych na stronie internetowej www.ksiaznicapodaska.pl oraz w mediach społecznościowych, prowadzonych Organizatora, ale nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Książnicę Podlaską;
 9. posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana i/lub Państwa podopiecznych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 10. przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 11. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana i/lub Państwa podopiecznych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 12. podanie przez Panią/Pana i/lub Państwa podopiecznych danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości udziału w imprezie, organizowanej przez Książnicę Podlaską. O konieczności podania danych będzie informował odpowiedni zapis w regulaminie konkretnej imprezy;
 13. Pani/Pana i/lub Państwa podopiecznych dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Powrót na początek strony