Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) informujemy, iż:

 1. administratorem systemu monitoringu jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14A, 15-097 Białystok;
 2. Książnica Podlaska wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@archiwum.ksiaznicapodlaska.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku zarejestrowanego w chwili pojawienia się na terenie Książnicy Podlaskiej;
 4. monitoring wizyjny w Książnicy Podlaskiej stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze objętym monitoringiem oraz w celu ochrony mienia, w tym materiałów bibliotecznych;
 5. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Ponadto podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora. W związku z powyższym przetwarzanie to będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
 6. zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 10 dni;
 7. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;
 8. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania;
 9. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. przetwarzane dane osobowe są niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 12. zapisy z monitoringu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
Powrót na początek strony