Kontakt z Książnicą Podlaską

Kontakt z Książnicą Podlaską

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 z późn. zm.) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14A, 15-097 Białystok [dalej: Książnica Podlaska];
 2. Książnica Podlaska wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@archiwum.ksiaznicapodlaska.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z prowadzoną korespondencją, w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Książnicę Podlaską;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie następujących danych identyfikacyjnych: nazwisko, imię oraz dane kontaktowe;
 5. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i w związku z tym będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w związku z § 44 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. z późn. zm. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty zakończenia korespondencji, w związku z przepisami archiwizacyjnymi, o których mowa w pkt 5. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Książnicę Podlaską;
 7. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: dostawca zintegrowanego systemu bibliotecznego, operatorzy pocztowi i kurierzy, organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 11. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi, prowadzenia korespondencji;
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Powrót na początek strony