Kultura bez barier – Biblioteka bliżej Ciebie

Ilustracja do artykułu Kultura bez barier – Biblioteka bliżej Ciebie

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 otrzymała w roku 2022 dotację w wysokości 249.998,48 zł na realizację przedsięwzięcia grantowego pt. „Biblioteka bliżej Ciebie: rozbudowa oferty Książnicy Podlaskiej w kierunku dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami” (UMOWA nr 38/KBB/121/2022; termin realizacji projektu: 2022-07-01 – 2023-06-15). Przedsięwzięcie grantowe finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Założeniem projektu jest poprawa dostępności oferty Książnicy Podlaskiej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu przewiduje:
  • zwiększenie dostępności cyfrowej Książnicy Podlaskiej poprzez opracowanie nowej strony internetowej, spełniającej kryteria określone w Wytycznych dla dostępności treści internetowych WCAG 2.1,
  • rozbudowę oferty Książnicy Podlaskiej poprzez zakup dodatkowych zasobów i wyposażenia (m.in. 850 egzemplarzy książek z dużą czcionką i 4 urządzeń Czytak Plus),
  • organizację wydarzeń kulturalnych we współpracy z organizacjami zrzeszającymi osoby ze szczególnymi potrzebami,
  • wzrost wiedzy i kompetencji 20 pracowników Książnicy Podlaskiej w zakresie dostępności kultury oraz komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach.
Książnica Podlaska będzie realizowała projekt we współpracy z organizacjami pozarządowymi mającymi doświadczenie w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wspierania integracji społecznej osób ze szczególnymi potrzebami (Stowarzyszenie My dla Innych, Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku i inne organizacje).        
Powrót na początek strony